Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o rachunkowości w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego w spółkach prawa handlowego powinny zostać zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok ubiegły. Umowa spółki może przewidywać krótsze terminy do dopełnienia tego obowiązku. Zatwierdzenia sprawozdania w spółce z o.o. dokonuje się podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego oraz przedstawienia go do zatwierdzenia właściwym organom spółki ciąży na kierowniku jednostki organizacyjnej - w spółce z o.o. na zarządzie spółki. Zasadniczo sprawozdanie finansowe spółki powinno składać się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdania finansowe spółek obejmują także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Pamiętać należy, że do rocznego sprawozdania finansowego spółki dołącza się sprawozdanie z działalności spółki. Sprawozdanie to powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych przez spółkę efektów oraz wskazanie ryzyk i zagrożeń dla działalności spółki.

Istotne dla ważności uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe oraz uchwały o podziale zysku czy pokryciu straty jest wcześniejsze poddanie sprawozdania finansowego badaniu biegłego rewidenta - w sytuacjach gdy takie badanie jest obowiązkowe. Podjęcie takich uchwał dokonane bez uzyskania wcześniej opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym jest nieważne z mocy prawa.

W spółkach z o.o. badaniu przez biegłego rewidenta podlega roczne sprawozdanie finansowe, jeżeli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie, spółka spełniła co najmniej dwa z następujących warunków:

- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,

- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B.