statystyki

Kiedy członek spółdzielni ma prawo przejrzeć jej dokumenty

autor: Adam Makosz08.02.2013, 06:49; Aktualizacja: 08.02.2013, 12:59

Każdy spółdzielca ma prawo zapoznać się z dokumentacją związaną z wykonanymi remontami. Zarząd może odmówić udostępnienia tylko umów zawartych z zewnętrznymi firmami. O ich ujawnieniu decyduje sąd.

Reklama


Reklama


To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Kiedy członek spółdzielni ma prawo przejrzeć jej dokumenty

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy mogę otrzymać kopię protokołu lustracji spółdzielni

Czy mogę zajrzeć do każdej umowy podpisanej przez zarząd

Czy spółdzielnia może windować ceny za kserokopie

Czy mogę zaskarżyć odmowę wglądu w dokumenty do sądu

Czy dokumenty muszą być w internecie

Czy mogę złożyć zawiadomienie na policję

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

Reklama

 • :)(2013-02-08 07:41) Odpowiedz 00

  Kiedy prezes na to pozwoli, z zastrzeżeniem że nie wszystko może być ujawnione dla dobra psychicznego spółdzielców.

 • Gabi(2013-02-08 11:37) Odpowiedz 00

  Jeżeli jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów
  Proszę przeczytać ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.

 • czarny(2013-02-11 07:41) Odpowiedz 00

  Tylko w teorii, w praktyce, bez pomocy sądu, który przymusi dość opornego prezia, jest to prawie niemożliwe.

 • bit(2013-02-09 19:45) Odpowiedz 00

  @ Gabi: To jak sobie wyobrażasz zorganizowanie przetargu np. na kosztowne docieplenia albo udostępnienie danych osobowych innych członków spółdzielni objętych ochroną prawną ?. Jeśli już zabierasz publicznie głos, to należało by wcześniej wiedzieć o czym się mówi.

 • spółdzielca(2013-02-11 09:13) Odpowiedz 00

  Oczywiście że członek spółdzielni ma prawo we wgląd w dokumenty spółdzielni. Ma Prawo i to OGROMNE PRAWO!

  Najgorsze jest to, że sądy idą w sukurs prezesom zarządu spółdzielni i niekiedy ukręcają łeb sprawie. Takich przypadków jest masa, sady niestety są skorumpowane.

 • Fix(2013-02-11 12:03) Odpowiedz 00

  @ 3: bit z IP: 78.154.67.* formułuje kuriozalne pytanie: "...To jak sobie wyobrażasz udostępnienie danych osobowych innych członków spółdzielni objętych ochroną prawną ?. Jeśli już zabierasz publicznie głos, to należało by wcześniej wiedzieć o czym się mówi..."

  No cóż ? Powiedział co wiedział, ale w zasadzie sam nie wiedział...

  @ 3 bit powinien wiedzieć, że ustawa - Prawo spółdzielcze w treści art.30 nakłada na zarząd spółdzielni obowiązek prowadzenia rejestru członków, który musi zawierać dane określone w ustawie a ponadto może zawierać inne dane przewidziane w statucie.

  Jeżeli spółdzielcy potrafią wprowadzić do statutu np. obowiązek udostępnienia w rejestrze członków spółdzielni informacji o zaleganiu z opłatami przez członków spółdzielni to zarząd musi to wykonać.

  Niewątpliwie każdy członek spółdzielni ma prawo przeglądać taki rejestr.

 • Fix(2013-02-11 12:10) Odpowiedz 00

  Większość rozumnych posiadaczy tzw. własnościowych lub lokatorskich praw do lokali już poszła na swoje i są właścicielami odrębnych nieruchomości lokalowych.

  Ze spółdzielnią łączy ich jedynie „węzeł współwłasności” poprzez ich udziały w nieruchomości wspólnej.

  W większości nieruchomości nadal trwa proces wyodrębniania lokali.

  Spółdzielnia jako dotychczasowy właściciel jest więc tylko jednym z wielu współwłaścicieli nieruchomości.

  Czy się to komuś podoba czy nie, to proces odchodzenia ze spółdzielni na swoje jest nieodwracalny!

  Najtaniej mieszka się we wspólnocie wynika jednoznacznie z raportu "Gospodarka mieszkaniowa w 2010 r.". udostępnionego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

  W części B począwszy od str. 24 raport GUS zawiera szczegółową i przy tym pouczającą dla spółdzielców analizę kosztów utrzymania zasobów lokalowych.

  Dlatego nie sposób pojąć jak wielu ludzi użytkujących lokale spółdzielcze nie chce lub nie potrafi zrozumieć, że spółdzielnia mieszkaniowa jest najgorszą z form zarządzania nieruchomościami wspólnymi.

  Mit powielany przez nomenklaturę spółdzielczą, że spółdzielnie generują rzekomo mniejsze koszty niż wspólnoty mieszkaniowe jest totalnym nieporozumieniem.

  Wspólnota mieszkaniowa, jako forma bezpośredniego podejmowania decyzji (uchwał) i kontroli przez samych właścicieli lokali jest najlepsza i dotychczas nie wymyślono lepszego sposobu zarządzania nieruchomością wspólną.

  Oczywiście musi być spełniony warunek, że właściciele lokali są aktywni oraz interesują się sprawami wspólnoty.
  Czyli wszystko zależy od „jakości czynnika ludzkiego”

  We wspólnocie siła głosu właściciela zależy od wielkości jego udziału w nieruchomości wspólnej, spółdzielczych ignorantów (- czyli jakichś tam rad, zarządów, itp.)

 • Spółdzielca(2013-02-17 11:27) Odpowiedz 00

  Prawo wynika z ustawy.

  Sygn. akt VI Ga 133/12
  POSTANOWIENIE
  Dnia 30 sierpnia 2012 r.
  Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy
  w składzie następującym :
  Przewodniczący : SSO …………………….
  Sędziowie : SSO ……………………
  SSR del. …………………..
  Protokolant : ST. Sekr. Sądowy ……………….
  po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia r. w Rzeszowie
  na rozprawie
  sprawy z wniosku : …... ….
  z udziałem : Spółdzielni Mieszkaniowej ………………. W Tarnobrzegu
  o ujawnienie dokumentów

  na skutek apelacji uczestnika od punktu I w zakresie odnośników : 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, oraz punktu II i IV Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 kwietnia 2012 r. , sygn. akt Rz XII Ns Rej. KRS 16140/11/822
  postanawia
  · Zmienić punkt I postanowienia w zakresie odnośnika 9 w ten sposób, że : nakazuje uczestnikowi Spółdzielni Mieszkaniowej …………… w Tarnobrzegu udostępnić wnioskodawcy ……….. ….. umowy o pracę wraz z aneksami zawartymi przez spółdzielnie z Prezesem Zarządu …………, Zastępcą Prezesa Zarządu …………, pełnomocnikiem zarządu a jednocześnie Główną Księgową ………………, Kierownikiem Działu …………………………….. , Kierownikiem Osiedla…………………
  Sąd Okręgowy zważył , co następuje :
  Po pierwsze niezasadnym było stanowisko skarżącego w zakresie wykładni sformułowania przepisu
  art. 81. 1Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych : „ umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi „ w odniesieniu do pracowników spółdzielni. Przepis ten stanowi : „Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. 2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

  Analogiczne pojęcie zawiera przepis art. 18 Prawa Spółdzielczego
  § 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
  § 2. Członek spółdzielni ma prawo:
  ( ….)
  3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.2)); (………)
  § 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

  Zdaniem sądu odwoławczego wykładnia aksjologiczna pojęcia „ osoba trzecia” nakazuje uznawać za taką każdy, inny od spółdzielni podmiot prawa, a zatem nawet członka spółdzielni. Byłaby to jednak wykładnia zbyt daleko idąca, bowiem jeśli miały by to być wszystkie inne podmioty prawa, wówczas ustawodawca nie powoływałby w ogóle przy fakturach i umowach osób trzecich. Dlatego takimi „ osobami trzecimi” nie można uznawać członków spółdzielni, jako że to członkowie tworzą ten podmiot prawa i stanowią poprzez swoje organy o tej spółdzielni.
  Ustawa Prawo Spółdzielcze stanowi : Art. 1.
  § 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
  § 2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
  Art. 2.
  Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.
  Art. 3.
  Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi : Art. 1.
  1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
  1.1. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.

  Powyższe unormowania nakazują wykładać przepis art. 81. 1 oraz art. 18 § 2 pkt. 3 cytowanych wyżej przez pryzmat wzmocnienia ochrony praw członka spółdzielni, w tym prawa do informacji oraz kontroli działań jej organów, zwłaszcza przez pryzmat podejmowanych przez te organy działań wywołujące skutki finansowe dla członków tej spółdzielni (por. Wyrok SN z dnia 24.05.1995 r. I CRN 63/95).
  Takimi właśnie decyzjami są umowy o pracę, w tym również z członkami organów spółdzielni, które to osoby jako przyszli pracownicy (dopiero zawarcie umowy czyni tę osobę pracownikiem) są dla spółdzielni „ osobami trzecimi”. Również wykładnia celowościowa i historyczna w/w przepisów nakazuje pracowników spółdzielni traktować jako „osoby trzecie”.

  Śledząc proces legislacyjny nad wprowadzeniem przepisu art. 81. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych podnieść należy, iż początkowo sejm wprowadził ograniczenia ograniczenie dostępu dla członków spółdzielni mieszkaniowych do umów o pracę ( druk sejmowy nr 768
  Rozdział 11 - Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej
  art. 8 ze Zn. 1
  1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi dotyczących nieruchomości, w której znajduje się lokal, z wyjątkiem uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni dotyczących spraw innego członka spółdzielni, innego uprawnionego do lokalu lub innego pracownika albo członka organu spółdzielni oraz umów stanowiących podstawę stosunku pracy, umów o budowę lub o ustanowienie prawa do lokalu i innych umów o korzystanie ze świadczeń spółdzielni.
  2.Spółdzielnia może odmówić członkowi wydania kopii umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to chronione prawem tajemnice tych osób. Jeżeli przeszkoda do wydania kopii dotyczy części umowy, spółdzielnia może odmówić wydania tej kopii tej części umowy. Członek , któremu odmówiono wydania kopii umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi lub ich części, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do wydania kopii tych umów lub ich części. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej umowy.
  Uzasadnienie do projektu sejmowego
  (...) Reguluje się prawa członków spółdzielni mieszkaniowych poprzez dodanie nowego rozdziału (w art.1 w pkt. 8). Możliwość żądania odpisów i kopii dokumentów spółdzielnia, ma umożliwić członkowi spółdzielni realny wpływ na kontrolowanie działalności zarządu jego spółdzielni. ).

  Następnie Senat wykreślił wszystkie w/w ograniczenia, pozostawiając jedynie przepis w obecnym kształcie, a więc z pełnym dostępem członka spółdzielni do jej dokumentów, z uzasadnieniem następującym :
  " W świetle zgłaszanych i zaobserwowanych praktyk spółdzielni w zakresie wykonywania przepisów obowiązujących dotychczas w kwestii dostępu do dokumentów, polegających na odsuwaniu członków spółdzielni od informacji oraz licznych przypadkach odmów udostępniania dokumentów spółdzielni, mających istotny wpływ na sytuację prawną i majątkową członka, w opinii Senatu, członek spółdzielni powinien mieć nieograniczony dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących spółdzielni (poprawka nr 8 i 9) z tym, że koszty udostępniania odpisów statutu i regulaminów powinny być poniesione przez spółdzielnię, a koszty pozostałych dokumentów ponosić powinien członek spółdzielni (poprawka nr 10).
  Poprawka nr 11 poszerza obowiązek informacyjny spółdzielni i zobowiązuje ją do udostępniania na stronie internetowej wskazanych w przepisie dokumentów."
  Z tych względów Sąd w składzie obecnym stanął na stanowisku, iż "osobą trzecią"w umowach zawieranych przez spółdzielnię jest każdy podmiot prawa, za wyjątkiem innego członka spółdzielni (por. kom. do art.18 Ustawy Prawo Spółdzielcze K. Korus w: Lex Omega).

 • Spółdzielca(2013-02-17 11:32) Odpowiedz 00

  Ciąg dalszy:Sygn. akt VI Ga 133/12 POSTANOWIENIE z dnia 30 sierpnia 2012 r.


  Jednocześnie przepis art. 81. Ustawy jest przepisem szczególnym do art. 18 Prawa spółdzielczego w związku z Art. 1.7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, skoro w sposób odrębny od Ustawy Prawo Spółdzielcze reguluje problematykę praw członka spółdzielni mieszkaniowej.
  Konsekwentnie z zamysłem ustawodawcy (finalnie Senatu) nie powiela ograniczenia prawa członka spółdzielni mieszkaniowej do otrzymania kopii umów z osobami trzecimi z uwagi na ich prawa czy naruszenie interesu spółdzielni, nie odwołuje się też do tegoż przepisu w art. 18 § 3 prawa spółdzielczego.
  " Zastrzeżenie art. 81. 1 poczynione w art. 18 § 1 pkt 3 prawa spółdzielczego odnosi się jedynie do tego, iż w spółdzielni mieszkaniowej jej członkowie mają prawo do kopii dokumentów, a nie tylko prawo do zaznajamiania się z nimi, jak wskazano to w przepisie 18 § 1 pkt 3 prawa spółdzielczego.
  Z wyżej przedstawionych względów należało zatem przyjąć , iż przepis art 18 § 3 prawa spółdzielczego nie ma w ogóle zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych, bowiem kwestię zasad udostępniania członkowi takich spółdzielni dokumentów, w tym umów z osobami trzecimi w sposób odrębny i samodzielny, a więc szczególny reguluje przepis art 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , które w swej treści nie zawiera żadnych ograniczeń w prawie członka tejże spółdzielni
  do w/w dokumentów ( brak zapisu w art 81 o odpowiednim stosowaniu przepisu art 18 § 3 prawa spółdzielczego : i na odwrót: brak zapisu w art 18 § 3 Prawa spółdzielczego o stosowaniu art. 81 sp. mieszk.)

  Jednocześnie brak jest podstaw do samodzielnego stosowania w tym przypadku Ustawy o ochronie danych osobowych z uwagi na treść art. 23.1 pkt 2 tejże ustawy, który stanowi:
  Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
  (...)
  2/ jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiazku wynikającego z przepisu prawa,

  Takim właśnie " spełnieniem obowiązku, wynikającym z przepisu prawa " jest przepis szczególny art. 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych . Ponieważ uczestnik postępowania konsekwentnie na etapie przed-sądowym, jak i w toku sprawy niezasadnie odmawiał udostępnienia wnioskodawcy umów o pracę, Sąd Okręgowy zmienił postanowienie sądu rejonowego w tym zakresie i orzekł zgodnie z przedmiotem żądania wnioskodawcy.
  Sąd okręgowy zatem uznał, iż co do zasady, wnioskodawcy należy się wgląd do umów o pracę, zawartymi przez spółdzielnię mieszkaniową, a zmiana orzeczenia sądu I instancji polegała tylko na tym, iż sąd orzekł z petitum wniosku, którym było żądanie udostępnienia mu tych dokumentów z prawe fotografowania.
  ...
  Skoro przepis art 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala na wydanie kopii w/w dokumentów , to wedle wykładni a fortiori tym bardziej można żądać udostępnienia ich do wglądu, z prawem fotokopii; chodzi bowiem o to, że takie kopie kosztują członka spółdzielni (art.81. 2 ustawy o sp. mieszk.), zaś fotokopia wykonana przez członka spółdzielni pozwala na ten sam skutek, tyle tylko, że bezkosztowy, co ważne dla obu stron.

 • Spółdzielca(2013-02-17 11:40) Odpowiedz 00

  Ciąg dalszy Postanowienia z 30 sierpnia 2012 r.

  Jednocześnie przepis art. 81. Ustawy jest przepisem szczególnym do art. 18 Prawa spółdzielczego w związku z Art. 1.7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, skoro w sposób odrębny od Ustawy Prawo Spółdzielcze reguluje problematykę praw członka spółdzielni mieszkaniowej.
  Konsekwentnie z zamysłem ustawodawcy (finalnie Senatu) nie powiela ograniczenia prawa członka spółdzielni mieszkaniowej do otrzymania kopii umów z osobami trzecimi z uwagi na ich prawa czy naruszenie interesu spółdzielni, nie odwołuje się też do tegoż przepisu w art. 18 § 3 prawa spółdzielczego.
  " Zastrzeżenie art. 81. 1 poczynione w art. 18 § 1 pkt 3 prawa spółdzielczego odnosi się jedynie do tego, iż w spółdzielni mieszkaniowej jej członkowie mają prawo do kopii dokumentów, a nie tylko prawo do zaznajamiania się z nimi, jak wskazano to w przepisie 18 § 1 pkt 3 prawa spółdzielczego.

  Sąd, odnosząc się do orzeczenia SN I CNP 16/10 zauważa, iż nie zostało ono w sposób poprawny stezowane w :Legatis. Uzasadnienie tego wyroku wskazuje bowiem jedynie tyle, iż sąd ten nie stwierdził bezprawności orzeczenia sądu meriti niższej instancji, który w przypadku członka spółdzielni mieszkaniowej zastosował przepis art 18 § 3 prawa spółdzielczego, ; Sąd Najwyższy nie przesądził jednak, która wykładnia,,...bardziej odpowiada sztuce stosowania prawa ...( uzasadnienie do wyroku Izby Cywilnej z 2010 r.)

  Z wyżej przedstawionych względów należało zatem przyjąć , iż przepis art 18 § 3 prawa spółdzielczego nie ma w ogóle zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych, bowiem kwestię zasad udostępniania członkowi takich spółdzielni dokumentów, w tym umów z osobami trzecimi w sposób odrębny i samodzielny, a więc szczególny reguluje przepis art 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , które w swej treści nie zawiera żadnych ograniczeń w prawie członka tejże spółdzielni
  do w/w dokumentów ( brak zapisu w art 81 o odpowiednim stosowaniu przepisu art 18 § 3 prawa spółdzielczego : i na odwrót: brak zapisu w art 18 § 3 Prawa spółdzielczego o stosowaniu art. 81 sp. mieszk.)

  Jednocześnie brak jest podstaw do samodzielnego stosowania w tym przypadku Ustawy o ochronie danych osobowych z uwagi na treść art. 23.1 pkt 2 tejże ustawy, który stanowi:
  Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
  (...)
  2/ jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiazku wynikającego z przepisu prawa,

  Takim właśnie " spełnieniem obowiązku, wynikającym z przepisu prawa " jest przepis szczególny art. 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych . Ponieważ uczestnik postępowania konsekwentnie na etapie przed-sądowym, jak i w toku sprawy niezasadnie odmawiał udostępnienia wnioskodawcy umów o pracę, Sąd Okręgowy zmienił postanowienie sądu rejonowego w tym zakresie i orzekł zgodnie z przedmiotem żądania wnioskodawcy.
  Sąd okręgowy zatem uznał, iż co do zasady, wnioskodawcy należy się wgląd do umów o pracę, zawartymi przez spółdzielnię mieszkaniową, a zmiana orzeczenia sądu I instancji polegała tylko na tym, iż sąd orzekł z petitum wniosku, którym było żądanie udostępnienia mu tych dokumentów z prawe fotografowania.
  ...
  Skoro przepis art 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala na wydanie kopii w/w dokumentów , to wedle wykładni a fortiori tym bardziej można żądać udostępnienia ich do wglądu, z prawem fotokopii; chodzi bowiem o to, że takie kopie kosztują członka spółdzielni (art.81. 2 ustawy o sp. mieszk.), zaś fotokopia wykonana przez członka spółdzielni pozwala na ten sam skutek, tyle tylko, że bezkosztowy, co ważne dla obu stron.

 • gość(2013-02-17 15:53) Odpowiedz 00

  Polecam prawomocną Uchwałę NSA II OPS 2/12 2012-11-13

 • Jacek(2013-03-01 18:35) Odpowiedz 00

  Spółdzielnia to my członkowie i uważam że mamy prawo zapoznawać się ze wszystkimi dokumentami.

 • spółdzielca(2013-03-14 14:45) Odpowiedz 00

  Te sprawy reguluje statut spółdzielni i daje lub nie daje prawo do wglądu do wszystkich dokumentów spółdzielni.

 • Tadek(2014-12-12 21:15) Odpowiedz 00

  Prezesi są najszczęśliwsi jak członkowie nie chcą nic wiedzieć i czytać. A jak już muszą udostępnić jakieś dokumenty to prowadzą selekcję ich by za dużo nie pokazać.

 • spółdzielca(2015-09-16 15:33) Odpowiedz 00

  Jak prezes spółdzielni uprze się to nie wyda żadnych dokumentów albo takie z których nic nie wynika. Dopóki kontrolą spółdzielni mieszkaniowych nie zajmą się kontrole zewnętrzne tzn. NIK to my członkowie nigdy nie dowiemy się na co wydawane są nasze pieniądze.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama