Aldona Kowalczyk, radca prawny, kancelaria Salans

Wykonawca, a także uczestnik konkursu lub inny podmiot wnoszący środek ochrony prawnej (odwołanie do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej lub skargę na orzeczenie KIO do sądu okręgowego) musi wykazać, że obiektywnie posiada potrzebę uzyskania zamówienia będącego przedmiotem danego postępowania. Interes wykonawcy musi być związany z uzyskaniem danego zamówienia.

W orzecznictwie KIO podkreśla się, że odwołujący winien wykazać, że posiada potrzebę uzyskania konkretnego zamówienia publicznego prowadzonego przez zamawiającego (sygn. akt KIO 1787/10; sygn. akt KIO 2742/11). Nie można powoływać się na interes hipotetyczny, odnoszący się do zupełnie innego zamówienia, przewidywalnego dopiero przyszłości.

W orzecznictwie przyjmuje się też, że korzystania ze środków ochrony prawnej nie można sprowadzić do ochrony ogólnie pojętej praworządności i korygowania wszystkich nieprawidłowości, których zamawiający dopuścił się w trakcie postępowania, a które nie dotyczą możliwości uzyskania konkretnego zamówienia przez danego wykonawcę (sygn. akt KIO 93/12).

Podmiot uprawniony do wniesienia środka ochrony prawnej musi jednocześnie wykazać, że poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.). Szkodę definiuje się jako uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy, jakiego doznaje poszkodowany wykonawca w wyniku określonego działania lub zaniechania zamawiającego (sygn. akt KIO 662/11).

Wnosząc środek ochrony prawnej, należy wykazać związek przyczynowy między szkodą a uchybieniem przez zamawiającego przepisom ustawy p.z.p. Środki ochrony prawnej mogą też wnosić organizacje zrzeszające wykonawców, wpisane na listę prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jednak nie muszą one wykazywać interesu w uzyskaniu danego zamówienia.