Po zakończeniu każdego roku obrotowego istnieje konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności spółki. Wymienione dokumenty są przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników, które je również zatwierdza. Sprawozdanie finansowe spółki oraz sprawozdania z jej działalności stanowią również podstawę oceny pracy członków zarządu spółki i udzielenia im – bądź też nieudzielenia – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Czasami jednak dochodzi do zmiany zarządu w trakcie roku obrotowego. W takim przypadku należy rozważyć, który zarząd jest zobowiązany do złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym oraz do sporządzenia sprawozdania z działalności spółki. Chodzi zatem o to, czy obowiązek ten musi spełnić zarząd pełniący funkcję w roku obrotowym, za który sprawozdania są sporządzane, czy też nowy zarząd, sprawujący funkcję w dniu sporządzenia sprawozdań. Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe spółki podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (najczęściej główny księgowy lub pracownik biura rachunkowego prowadzącego księgi) oraz kierownik jednostki, czyli zarząd, a jeśli zarząd jest wieloosobowy – wszyscy członkowie zarządu. Sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez zarząd sprawujący funkcję w dacie jego sporządzenia. Każdy podpis musi być opatrzony datą jego złożenia. Istotne jest to, że wspomnianych sprawozdań nie może podpisać pełnomocnik zarządu. To samo dotyczy sporządzenia sprawozdania z działalności spółki, z zastrzeżeniem, że nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zarząd może odmówić podpisania sprawozdania. Odmowa musi być jednak pisemnie uzasadniona, zaś uzasadnienie musi być dołączone do sprawozdania finansowego.