Czy mogę uchylić się od skutków umowy

Podpisałem umowę na mobilny internet. Niestety w miejscowości, w której mieszkam, nie ma zasięgu. Czy mogę teraz zrezygnować z takiej umowy?

Przed podpisaniem umowy na usługi internetu mobilnego powinniśmy sprawdzić, jaki jest zasięg i gdzie będziemy mogli korzystać z internetu bez problemu. W przypadku takich umów dostawca nie zobowiązuje się bowiem do zapewnienia abonentowi korzystania z usług i wykonywania połączeń z dowolnego miejsca, ale tylko na obszarze znajdującym się w jego zasięgu. Zakwestionowanie takiej umowy nie będzie też łatwe. W praktyce poza wypowiedzeniem jedyną możliwością podważenia umowy jest wykazanie, że operator, oferując usługę mobilnego internetu, wprowadził nas w błąd co do zasięgu jego sieci. W takiej sytuacji konsument mógłby uchylić się od skutków złożonego przy zawieraniu umowy oświadczenia woli.

Należy jednak pamiętać, że uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie to wygasa z upływem roku od wykrycia błędu. Możliwość skorzystania z uprawnienia do uchylenia się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia zależy wyłącznie od decyzji składającego to oświadczenie. Jeżeli jednak druga strona umowy uważa, że uchylenie się jest bezpodstawne, to sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd.

Czy operator może w każdym czasie zerwać umowę

Lokalny dostawca usług internetowych z powodu zwłoki w zapłacie rachunku odłączył mnie od sieci. Po zapoznaniu się z regulaminem zauważyłem, że zgodnie z nim operator może bez wypowiedzenia rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym lub zawiesić świadczenie usług bez odszkodowania w przypadku działania na szkodę operatora. Czy takie zapisy uprawniają operatora do takiego działania?

Czy wiąże mnie regulamin, którego nie dostałem

Zawierając umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych, podpisałem oświadczenie, że doręczone przy jej podpisywaniu regulaminy oraz cennik są mi znane i akceptuję ich treść. Faktycznie jednak nie dostałem tych dokumentów. Teraz chcę wypowiedzieć umowę, ale z regulaminu umieszczonego na stronie internetowej wynika, że jest to możliwe dopiero po trzech miesiącach od doręczenia mojego pisma do operatora. Czy wiążą mnie zatem te terminy?

Czy muszę płacić rachunki, jeśli nie korzystam z usługi

Jestem niezadowolony ze świadczonych usług internetowych. Często dochodzi do zerwania połączenia. Wysłałem swojemu operatorowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy i przestałem korzystać z jego usług. W dalszym ciągu dostaję jednak rachunki. Czy muszę uiszczać te należności?

Czy mogę nie zgodzić się na zmianę umowy

Firma świadcząca usługi i internetowe na naszym osiedlu zmienia postanowienia regulaminu, m.in. związane z rozwiązaniem umowy. Czy mogę nie zaakceptować takich zmian?

Czy muszę zapłacić karę, jeśli korzystałem z promocji

W ubiegłym roku zawarłem umowę z jedną z sieci komórkowych. Przedłużyłem abonament na kolejne dwa lata na promocyjnych warunkach. Gdy teraz chciałem rozwiązać umowę, operator zażądał ode mnie zapłaty kary umownej. Czy ma do tego prawo?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozwiązać umowę na internet. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.