Zgodnie z art. 299 par. 1 k.s.h., jeżeli egzekucja przeciw spółce z o.o. okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Zwolnienie z odpowiedzialności jest możliwe, jeśli członek zarządu wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo że niedopełnienie tych czynności nastąpiło nie z jego winy lub pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

W sytuacji gdy ustanowiony przy rejestracji spółki z o.o. skład zarządu nie ulegał zmianom, podmiotowy zakres odpowiedzialności nie budzi wątpliwości i odpowiedzialność z art. 299 k.s.h. ponoszą osoby figurujące w rejestrze jako członkowie zarządu. Problem pojawia się, gdy skład osobowy zarządu się zmienił. Rozwiązania nie odnajdziemy wprost w przepisach k.s.h. Natomiast kwestię tę poruszył w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy (wyrok z 25 września 2003 r., V CK 198/2), wskazując, iż sam fakt ujawnienia danej osoby w rejestrze jako członka zarządu nie przesądza o ponoszeniu przez nią odpowiedzialności z art. 299 k.s.h.

W razie zmiany składu zarządu odpowiedzialność ponoszą osoby, które były członkami zarządu w czasie istnienia zobowiązania, którego egzekucja przeciw spółce okazała się bezskuteczna. Kryterium decydującym o odpowiedzialności jest zatem faktyczne posiadanie statusu członka zarządu – a nie tylko wpis w rejestrze. Nie należy w tej odpowiedzialności upatrywać zagrożenia dla osób trzecich, które w zaufaniu do informacji w rejestrze dokonują czynności w stosunku do osoby figurującej tam jako członek zarządu, gdyż dla odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. przekonanie wierzycieli, że osoba niewykreślona z rejestru jest nadal członkiem zarządu, jest bez znaczenia. Podnosi się też, że obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na osobie uprawnionej do reprezentacji, a taką jest faktycznie pełniący funkcję członek zarządu.