Wspólnicy, zgodnie z art. 864 kodeksu cywilnego (k.c.), są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki cywilnej, odpowiadając za nie bez ograniczeń całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność wspólników jest niezależna od wartości wkładów wniesionych do spółki czy wewnętrznych ustaleń.

Wspólnicy mogą dowolnie określić udział poszczególnych osób w zyskach i stratach spółki cywilnej, z tym tylko ograniczeniem, że żaden z nich nie może zostać wyłączony z udziału w zysku. Jednak ani stosunek udziału w stracie spółki, ani wartość wkładu nie przekładają się na zakres odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Niezależnie bowiem od wartości wkładu czy udziału w stracie każdy ze wspólników będzie odpowiadał za całość zobowiązań spółki cywilnej, nawet jeżeli udział danego wspólnika w majątku spółki wynosił np. 1 proc.

W przypadku zaciągnięcia przez spółkę zobowiązania, które następnie zostaje w całości spełnione przez jednego ze wspólników, wspólnikowi temu przysługuje roszczenie regresowe do pozostałych wspólników. Jednak zakres roszczeń regresowych również nie jest proporcjonalny do wartości udziałów poszczególnych wspólników w majątku spółki czy do wartości ich udziałów w stracie. Oznacza to, że jeżeli jeden ze wspólników zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przez wierzyciela spółki, zakres przysługującego mu wobec pozostałych wspólników roszczenia zwrotnego będzie niezależny od wartości udziałów w spółce czy udziału w stracie. Wynika z tego wniosek, że w braku odmiennej czynności prawnej między wspólnikami wspólnik spełniający zobowiązanie nie będzie mógł żądać od pozostałych wspólników zwrotu spełnionego świadczenia w częściach odpowiadających wartości ich udziałów w spółce, a jedynie w częściach równych.

Jednakże w tym przypadku wspólnicy mogą zastrzec w umowie spółki, że wspólnikowi, który spełnia za spółkę zobowiązanie, przysługują roszczenia zwrotne do pozostałych wspólników, w stosunku do wartości udziałów poszczególnych wspólników.