Zmiana umowy w taki sposób jest dopuszczalna. Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy, która co do zasady powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Jednak stosownie do art. 56 ust. 3 tej ustawy dostawca usług może umożliwić abonentowi zmianę niektórych warunków umowy zawartej na piśmie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie. Dotyczy to jednak zmiany niektórych warunków umowy, takich jak np. określenie rodzaju świadczonych usług, okresu obowiązywania umowy, pakietu taryfowego, sposobu zamawiania pakietu oraz dodatkowych opcji usługi.

W przypadku zmiany umowy w tym trybie dostawca obowiązany jest utrwalić oświadczenie abonenta dotyczące zmiany umowy i przechowywać je przez 12 miesięcy. Jednocześnie dostawca powinien potwierdzić abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian. Potwierdzenie następuje w formie pisemnej, w terminie ustalonym z abonentem, ale nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia od dostawcy. W razie braku potwierdzenia zmiany przez dostawcę abonent może odstąpić od zmiany umowy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o zmianie. Jeżeli jednak abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni od otrzymania potwierdzenia.

Na żądanie abonenta dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.