1 Czy mandat radnego wygaśnie, jeśli nie złoży on oświadczenia majątkowego

Zgodnie z przepisami wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek odmowy złożenia ślubowania, niezłożenia w terminie oświadczenia o swoim stanie majątkowym, pisemnego zrzeczenia się mandatu, naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub działalności, wyboru na wójta, burmistrza, prezydenta miasta, utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów oraz śmierci. Jeżeli radny przed dniem wyboru pełnił funkcję publiczną, prowadził działalność, której nie można łączyć z mandatem radnego, obowiązany jest do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy rada gminy uzna wygaśnięcie mandatu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:

2 W jaki sposób następuje stwierdzenie wygaśnięcia mandatu
3 Czy radny może się odwołać od uchwały rady gminy
4 Czy w przypadku wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory