Jeżeli w umowie spółki brak postanowień na temat zwrotu dopłat, zastosowanie znajdą przepisy art. 179 k.s.h. Decyzja o zwrocie dopłat może być podjęta, gdy dopłaty nie są wymagane na pokrycie straty spółki, zaś zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamiarze zwrotu dopłat. Ogłoszenie takie ma charakter informacyjny i wierzycielom spółki nie przysługują roszczenia z tym związane (inaczej aniżeli w przypadku postępowania konwokacyjnego i ogłoszenia o zamiarze obniżenia kapitału zakładowego).

O zwrocie dopłat powinni zadecydować wspólnicy, podejmując uchwałę, gdyż do momentu podjęcia uchwały wspólnikom nie przysługuje roszczenie o zwrot dopłat. Niezależnie od uchwały w sprawie zwrotu dopłat zarząd spółki zobowiązany jest upewnić się, że uchwalony przez wspólników zwrot dopłat jest dopuszczalny z punktu widzenia ograniczeń określonych w art. 189 par. 2 k.s.h. Przepis ten zakazuje spółce dokonywania wypłat z jakiegokolwiek tytułu na rzecz wspólników z majątku potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego. Oznacza to, że spółka może dokonać zwrotu dopłat na rzecz wspólników tylko w takim stopniu, w jakim zwrot nie spowoduje spadku wartości aktywów netto spółki poniżej wysokości jej kapitału zakładowego. Wysokość dopuszczalnego zwrotu dopłat zależy od wartości nadwyżki aktywów netto spółki nad jej kapitałem zakładowym. Jeżeli wartość nadwyżki jest mniejsza od wartości uchwalonego zwrotu dopłat, to spółka będzie mogła dokonać tylko częściowego zwrotu dopłat. Jeżeli zaś wartość aktywów netto spółki jest mniejsza od wysokości jej kapitału zakładowego, to zarząd nie jest uprawniony do dokonania zwrotu dopłat pomimo podjęcia przez wspólników uchwały o zwrocie dopłat.