Wyjaśnia ekspert ADAM MALINOWSKI

radca prawny z Poradnika Gazety Prawnej

W przepisach wyraźnie przewidziano ustawowe prawo zastawu, które ma zabezpieczać należności wydzierżawiającego z tytułu czynszu i innych świadczeń dodatkowych. Do rzeczy ruchomych objętych ustawowym prawem zastawu wydzierżawiającego należą rzeczy służące do prowadzenia gospodarstwa lub przedsiębiorstwa, jeżeli znajdą się w obrębie przedmiotu dzierżawy. Ustawowe prawo zastawu wydzierżawiającego powstaje w momencie wniesienia ruchomości, np. do gospodarstwa rolnego stanowiącego przedmiot dzierżawy.

Jeżeli w umowie zastrzeżono, że oprócz czynszu dzierżawca będzie obowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub z posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz ponosić koszty jego ubezpieczenia, ustawowe prawo zastawu przysługujące wydzierżawiającemu zabezpiecza również roszczenie wydzierżawiającego względem dzierżawcy o zwrot sum, które z tych tytułów zapłacił.

NASZA REKOMENDACJA

Czytelnikowi będzie przysługiwało ustawowe prawo zastawu na rzeczach należących do dzierżawcy, które zostaną wniesione do gospodarstwa rolnego.

Podstawa prawna

• Art. 701, art. 702 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).