Rzecznik patentowy zwrócił się do prezesa Urzędu Patentowego (UP) o udostępnienie informacji publicznej z akt pewnego znaku towarowego. Chciał się dowiedzieć m.in., czy ekspert badający zgłoszenie tego znaku wziął pod uwagę inne znaki towarowe zawierające wskazane słowo i odnotował to w karcie badania znaku.

Dokument roboczy

Departament Badań Znaków Towarowych w UP odmówił udostępnienia części tych informacji, uzasadniając, że karta badania nie stanowi informacji publicznej, bo nie jest kierowana do stron postępowania.

Wnioskodawca zwrócił się zatem do prezesa UP o wyjawienie informacji. Ten podtrzymał stanowisko departamentu. Stwierdził, że udostępnienie takich informacji może być odczytane jako próba nieuzasadnionej kontroli prowadzonych przez ekspertów badań. Ponadto informacje zawarte w karcie badania są odzwierciedleniem toku myślenia osoby prowadzącej sprawę.

Rzecznik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przeciwko prezesowi UP. Sąd ją oddalił, ponieważ uznał, że karta badania znaku towarowego nie jest dokumentem urzędowym, bo nie zawiera oświadczenia woli lub wiedzy funkcjonariusza publicznego. Jest to tylko dokument roboczy o charakterze wewnętrznym. Nie jest także informacją publiczną odpowiedź na pytania o motywy, jakimi kierował się organ przy wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, a także dokonane przez niego oceny.

Całość akt

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z orzeczeniem sądu i na skutek wniesionej przez rzecznika patentowego skargi kasacyjnej uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Uznał bowiem, że karta badania znaku podlega udostępnieniu, a żądania rzecznika odnoszą się do informacji publicznej.

Informację publiczną stanowi bowiem całość akt postępowania prowadzonego przez organ administracji. Udostępnieniu podlegać będzie zatem wszystko, co znajduje się w tych aktach. Przepisy określające tryb dostępu do informacji powinny być bowiem interpretowane szeroko.

Te wytyczne przesądziły o wyroku sądu pierwszej instancji, który ponownie rozpoznając sprawę, orzekł już zupełnie inaczej. Sędziowie WSA uwzględnili skargę na bezczynność prezesa Urzędu Patentowego. Sąd przyznał, że informacje z akt sprawy znaku towarowego o karcie badania znaku mają walor informacji publicznej.

Skoro wnioskowane przez rzecznika informacje są informacją publiczną, a prezes UP jest w ich posiadaniu, to jest on zobowiązany do rozpatrzenia wniosku rzecznika o udostępnienie tych informacji w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 marca 2012 r., sygn. akt II SAB/Wa 32/12.