Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) dotyczącą tzw. opłaty planistycznej. Sąd przypomniał, że jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości.

Sąd uznał, że nie ma możliwości naliczenia opłat do przypadku wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z wydania decyzji o warunkach zabudowy. Przepisy przewidują bowiem pobranie opłaty ustalonej w planie zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego. W ocenie sądu brak planu skutkuje brakiem regulacji ustalającej wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Ponadto zdaniem WSA niedopuszczalne jest, aby stawkę opłaty określał organ, który wydaje decyzję o warunkach zabudowy, a więc organ wykonawczy. Kompetencja do określenia wysokości opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego została w ustawie przekazana radzie gminy. Dopuszczenie sytuacji, w której stawkę opłaty określałby organ wykonawczy gminy, prowadziłoby do przerzucenia kompetencji przyznanej przez ustawodawcę. W związku z tym wójt gminy nie jest zatem uprawniony do ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Spór w sprawie dotyczył decyzji z października 2009 r., którą ustalono jednorazową opłatę w z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Decyzja została wydana na podstawie uchwały rady gminy w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji wójta gminy o warunkach zabudowy.

Właściciel nieruchomości zarzucił, że obowiązek uiszczenia opłaty planistycznej powstaje wówczas, gdy na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrośnie wartość nieruchomości. W skardze do sądu administracyjnego podkreślał, że w jego przypadku przesłanki te nie zaistniały. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygn. akt II SA/Gd 166/10