Obciążenie skarżącego nadmiernymi kosztami postępowania powoduje ograniczenie prawa dostępu do sądu, które jest zagwarantowane przez Konstytucję RP. Na takim stanowisku stanął Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpoznał wniosek rzecznika praw obywatelskich.

W decyzji wywłaszczeniowej kwestia wywłaszczenia nieruchomości jest sprawą główną. Odszkodowanie jest natomiast elementem dodatkowym, który nie ma samodzielnego bytu. Bez wywłaszczenia nie ma odszkodowania. Osoba, która skarży decyzję o wywłaszczeniu nieruchomości i kwestionuje w niej tylko wysokość odszkodowania, powinna uiścić opłatę stałą, nie opłatę, której wysokość zależy od kwoty przyznanego odszkodowania.

Do sądów administracyjnych często wpływają skargi dotyczące wysokości odszkodowania ustalonego w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości. Sądy administracyjne różnie pobierają opłatę od skargi na taką decyzję. Problem wynika z ustalonego przez ustawodawcę podziału opłat sądowych. Podział ten wprowadzono w zależności od kategorii spawy, która jest zaskarżana.

Od niektórych spraw pobierany jest wpis stosunkowy, a od innych wpis stały. Wpis stosunkowy pobierany jest w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W pozostałych sprawach pobiera się wpis stały.

Wysokość wpisu stałego jest niezmienna. O wysokości wpisu stosunkowego decyduje wartość przedmiotu zaskarżenia, który jest podawany przez wnoszącego skargę.

Sygn. akt I OPS 14/09