Wygasa także wtedy, gdy powołanie nastąpiło na czas nieokreślony, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Do sądu rejonowego w K. wpłynął 20 sierpnia 2009 r. wniosek H. spółki z o.o. o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Edwarda P., jej prokurenta. Do wniosku dołączono oświadczenie z 16 czerwca 2009 r. Marka K., wiceprezesa spółki uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji, odwołujące udzieloną prokurę.

Referendarz sądowy oddalił wniosek 15 września. Stwierdził, że mandat Marka K. wygasł 29 maja 2008 r., tj. z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, na którym podjęto uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2007 r. Nie miał więc legitymacji do złożenia wniosku w imieniu spółki. Marek K. zaskarżył to, ale sąd rejestrowy ponownie oddalił wniosek. Ustalił, że został powołany na członka zarządu uchwałą zgromadzenia wspólników z 17 lutego 2006 r., a w umowie spółki nie ma postanowień normujących długość kadencji członka zarządu. Pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji był dla niego 2007 r. Sprawozdanie za ten rok zatwierdzono uchwałą z 29 maja 2008 r. i wtedy, zgodnie z art. 202 par. 1 kodeksu spółek handlowych, jego mandat wygasł.

Marek K. wniósł apelację, w której podnosił, że wolą wspólników, którzy powołali samych siebie na członków zarządu na czas nieokreślony, było, by skład ten pozostawał niezmieniony aż do czasu zakończenia bytu prawnego spółki. Świadczyć miał o tym fakt, że 18 maja 2009 r. zgromadzenie wspólników udzieliło członkom zarządu absolutorium za rok poprzedni.

Przy rozpatrywaniu apelacji sąd powziął poważne wątpliwości, które przedstawił Sądowi Najwyższemu. Zapytał, czy mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wygasa w terminie określonym w art. 202 par. 1 k.s.h., jeśli w uchwale wskazano, że powołanie następuje na czas nieokreślony, a umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień dotyczących mandatu członka zarządu.

W uzasadnieniu podkreślił, że par. 2 powołanego artykułu odnosi się do mandatu członka zarządu powołanego na dłużej niż rok. Wtedy wygasa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. A więc par. 1 nie stosuje się, gdy w grę wchodzi par. 2. Uważa jednak, że w przypadku powołania członka zarządu z wyraźnym wskazaniem, że na czas nieokreślony, powstaje wątpliwość, czy w ogóle któryś z tych przepisów ma zastosowanie. Powszechne w obrocie gospodarczym jest powoływanie członków zarządu spółek z o.o. na czas nieokreślony, odczytywany przez wspólników jako czas „do odwołania”, mimo braku uregulowań w umowie spółki. O nieświadomości wspólników będących członkami zarządu o możliwości zastosowania art. 202 par. 1 k.s.h. świadczy w tej sprawie fakt, że zgromadzenie wspólników udzieliło członkom zarządu absolutorium za 2008 r.

W odpowiedzi SN podjął następującą uchwałę: „Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 par. 1 k.s.h. także wtedy, gdy według uchwały wspólników powołanie nastąpiło na czas nieokreślony”.

Sygn. akt III CZP 23/10