Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną gminy miejskiej, która kwestionowała unieważnienie jednej z uchwał swojej rady. Sąd uznał, że wojewoda miał prawo unieważnić uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki gminnej.

– Przeznaczenie nieruchomości gminnej do sprzedaży w drodze przetargu nie należy do kompetencji rady gminy – przypomniała sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska. To należy do wyłącznej kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta). Kompetencje rady zostały w tym przypadku ograniczone jedynie do wyrażenia zgody na taką transakcję.

Jak podkreśliła sędzia Kulig-Maciszewska, rada gminy może też ustalić w drodze uchwały ogólne zasady nabywania i zbywania nieruchomości gminnych. Jest to dość powszechna praktyka w gminach. Niemniej jednak każdy organ ma swoje kompetencje. Posiadanie kompetencji w jakimś zakresie nie oznacza automatycznie, że danemu organowi wolno wszystko. W przypadku skarżącej gminy rada wkroczyła w kompetencje wójta; to powodowało konieczność unieważnienia uchwały.

Spór dotyczył uchwały z sierpnia 2008 r. Rada miejska uchwaliła w niej, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu działkę gruntu. Wykonanie uchwały powierzono burmistrzowi. Miesiąc później wojewoda zawiadomił radę, że jej uchwała jest sprzeczna z prawem i zażądał wyeliminowania naruszenia. Organ nadzoru podkreślił, że przeznaczenie nieruchomości gminnej do sprzedaży należy do kompetencji wójta.

Rada odmówiła. Jej zdaniem z przepisów nie wynika, że decydowanie o przeznaczeniu do sprzedaży istotnych składników majątkowych gminy leży poza jej kompetencjami. Ostatecznie wojewoda sam unieważnił uchwałę, a sądy administracyjne obu instancji przyznały mu rację.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I OSK 1748/09