Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wypowiedział się w sprawie legalności publikacji zdjęcia w prasie. Powód udzielił dziennikarce wypowiedzi. Nie był jednak przy tej okazji fotografowany. Nie został także poinformowany o zamiarze publikacji jego fotografii. Do artykułu dołączono jednak zdjęcia powoda ukazujące jego twarz w ciemnych okularach pobrane z archiwum gazety.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, rozpatrując zarzuty dotyczące naruszenia praw do ochrony własnego wizerunku, stanął na stanowisku, że zgoda na publikację fotografii w mediach musi być zawsze niewątpliwa. Nie wystarcza więc przekonanie dziennikarki, że skoro przeprowadziła z powodem rozmowę i przedstawiła się służbowo, to osoba udzielająca wypowiedzi powinna się domyślić, że jej zdjęcie zostanie wykorzystane. Nie wystarcza także tłumaczenie, że zdjęcie zostało wcześniej pozyskane za zgodą powoda w związku ze sprawowaną przez niego funkcją publiczną.

Publikacja fotografii w tej sytuacji pozostaje więc w sprzeczności z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

(sygn. akt I ACa 459/09)