Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fundacji, która zaskarżyła odmowę wydania zaświadczenia o żądanej treści dotyczącego REGON. W ocenie NSA fundacja, która jest organem założycielskim i prowadzącym niepubliczną podstawówkę oraz gimnazjum, nie może być klasyfikowana w PKD jako szkoła. Jak podkreślił sędzia NSA Kazimierz Brzeziński, prowadzone przez nią szkoły podlegają odrębnej rejestracji i nie mogą być brane przy klasyfikacji jej działalności.

W 2007 roku fundacja wystąpiła do urzędu statystycznego o dokonanie zmiany w rejestrze REGON w zakresie przeważającego rodzaju działalności. Fundacja domagała się, aby głównym rodzajem jej działalności było szkolnictwo podstawowe o symbolu PKD (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) 80.10.B.

Organ nie uwzględnił tego wniosku. Wskazał, że zgodnie z zasadami rządzącymi PKD właściwym grupowaniem odzwierciedlającym cel działania fundacji jest podklasa 91.33.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe rejestrowane są w rejestrze REGON jako tzw. jednostki lokalne podmiotów je prowadzących. Fundacja, będąca organem założycielskim i prowadzącym szkołę niepubliczną, nie może być zaklasyfikowana w PKD jako szkoła, lecz wyłącznie w sekcji O – działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna. Zdaniem organu do wnioskodawcy nie można było zastosować paragrafu 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej (Dz.U. nr 69, poz. 763 z późn. zm.).

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II GSK 1010/09