Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie uznał, że zmiany w ustawie o transporcie kolejowym nie naruszają konstytucji. Prezydent, który skierował ustawę z 29 maja 2009 r. do Trybunału w trybie kontroli prewencyjnej, zarzucił ustawie, że stworzyła otwarty katalog obowiązków prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), co jest sprzeczne z zasadą poprawnej legislacji. Zdaniem Macieja Libiszewskiego, eksperta prezydenckiego, niejasne określenie uprawnień nadzorczych prezesa UTK prowadzić może do nadmiernej ingerencji władzy administracyjnej w działalność przedsiębiorców zajmujących się transportem.

Otwarcie polskiego rynku dla przewoźników kolejowych z Unii spowoduje – w opinii prezydenta – dopuszczenie do wykonywania zawodu maszynistów osób bez certyfikatu bezpieczeństwa.

– Zmiana ustawy nie uchyla obowiązku posiadania certyfikatu bezpieczeństwa maszynistów z Unii wykonujących przewozy w Polsce – replikował prokurator krajowy Andrzej Pogorzelski. – A nawet gdyby tak było, to w tym zakresie decyduje prawo unijne.

Trybunał podzielił pogląd prokuratora. Sędzia sprawozdawca Marek Kotlinowski zaznaczył, że nie naruszono zasady równości, gdyż zaskarżony przepis w sprawie certyfikatów nie dotyczy dostępu do infrastruktury kolejowej i nie został zmieniony przez ustawę.

Ustawa nowelizująca z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy UE wchodzące w skład tzw. trzeciego pakietu kolejowego – mówił sędzia Kotlinowski.

– Przepisy dotyczą w szczególności ochrony praw pasażerów, otwarcia międzynarodowego rynku kolejowych przewozów pasażerskich i ujednolicenia w całej UE licencji i świadectw zawodowych maszynistów. Zakwestionowany przepis (art. 1 ust. 6) odnosi się wyłącznie do nadzoru prezesa UTK nad przestrzeganiem przepisów wspólnotowych dotyczących ochrony praw pasażerów w ruchu, a nie rozszerzyła katalogu źródeł prawa o bliżej niesprecyzowane międzynarodowe porozumienia i umowy dwustronne. Dlatego że umowy międzynarodowe nie kształtują nowych praw i obowiązków.

Teraz prezydent ustawę podpisze i zacznie ona obowiązywać 4 grudnia 2010 r.

– Trybunał dokonał interpretacji, która w przyszłości będzie dla prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wiążąca i jest to korzyść płynąca z tego wyroku – powiedział po rozprawie prezydencki minister Andrzej Duda.

Sygn. akt Kp 8/09