ORZECZENIE

Gmina Bartniczka w przetargu na przebudowę drogi odrzuciła ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego z Brodnicy. Uznała, że skoro zamówienie dotyczyło przebudowy drogi przez poczwórne utrwalanie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową, to wykonawca powinien mieć doświadczenie w wykonywaniu dokładnie takich samych robót. Wykonawca przeprowadzał tymczasem remonty nawierzchni wykonanej z masy bitumicznej. Zdaniem zamawiającego to nie to samo co poczwórne utrwalanie nawierzchni jezdni emulsją asfaltową. Zgodnie ze specyfikacją potencjalni wykonawcy powinni posiadać już wcześniejsze doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu.

Wykonawca nie pogodził się z decyzją gminy i wniósł protest. Dowodził, że jego doświadczenie w zakresie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia podłoża drogi było wystarczające. Zamawiający oddalił jednak protest. Podkreślił, że roboty odpowiadające swoim rodzajem zamówieniu to w istocie roboty tożsame z zamówieniem. Wykonawca powinien więc wykazać się wykonaniem przebudowy drogi przez poczwórne utrwalanie nawierzchni jezdni. Przedsiębiorca wniósł więc odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wskazywał, że wymaganie wykazania się doświadczeniem tożsamym z przedmiotem zamówienia jest złamaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie. Nakazała zamawiającemu powtórzenie oceny ofert. Uznała, że wykonawca spełnia wymagania zamawiającego dotyczące doświadczenia, a przedstawione przez niego dokumenty potwierdzają doświadczenie odpowiadające zamówieniu. KIO wskazała na podstawowe definicje. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego z 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) roboty mogą polegać na budowie, rozbudowie, odbudowie, nadbudowie lub remoncie obiektu budowlanego. Można wyróżnić wiele rodzajów robót budowlanych. W tym postępowaniu rodzajem robót była przebudowa drogi. Natomiast czterowarstwowe powierzchniowe utrwalanie nawierzchni to technologia wykonywania robót. Zgodnie ze specyfikacją wykonawcy mieli przedstawić dokumenty potwierdzające ich doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu, w tym wypadku chodziło o przebudowę drogi. Wykonawca nie był więc zobowiązany do wskazania realizacji robót drogowych w zakresie czterokrotnego powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Sygn. akt KIO/UZP 630/09

OPINIA

JAN ROLIŃSKI

adwokat, partner w zespole prawa zamówień publicznych kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Rozwiązanie przyjęte przez tego zamawiającego było zbyt rygorystyczne i prowadziło do ograniczenia konkurencji. Zamawiający nie może wymagać wykazania przez wykonawców, że wykonali w okresie poprzedzającym wszczęcie zamówienia roboty tożsame z przedmiotem zamówienia. Przepisy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, pozwalają na żądanie od wykonawcy wykazu robót budowlanych, dostaw lub usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Tak więc muszą być to roboty podobne rodzajowo do przedmiotu zamówienia, a nie z nim tożsame.