ORZECZENIE

PPUP Poczta Polska prowadziła negocjacje w trybie ogłoszenia na usługi monitorowania samochodów za pomocą GPS. Jedna z firm, Securitas Alert Services Polska, została wykluczona z tego postępowania. Zamawiający najpierw wezwał ją do uzupełnienia dokumentacji: niezbędnych zaświadczeń z urzędów oraz polisy ubezpieczenia. Firma przedstawiła zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego, ale nie potwierdzały one stanu na dzień składania wniosków. Zamawiający uznał również, że wciąż nie przedstawiono mu prawidłowej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Wykonawca oprotestował decyzję zamawiającego, ale w uzasadnieniu protestu odniósł się wyłącznie do zarzutu braku prawidłowej polisy ubezpieczenia. Poczta Polska nie uwzględniła odwołania, więc przedsiębiorca odwołał się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

KIO oddaliła odwołanie. Uznała, że wykonawca nie posiadał interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia. Przedsiębiorca został wykluczony na podstawie dwóch przyczyn – z powodu złożenia zaświadczeń, które nie potwierdziły spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania wniosków oraz niezłożenia polisy ubezpieczeniowej. Odwołujący oprotestował jednak tylko jedną z przyczyn wykluczenia, tj. zarzut braku potwierdzenia ubezpieczenia. Wobec tego zdaniem arbitrów wykluczenie z powodu złożenia nieprawidłowych zaświadczeń stało się ostateczne. Oznacza to, że nawet gdyby okazało się, że złożone ubezpieczenie było wystarczające, i tak przedsiębiorca nie miałby możliwości uczestniczenia w negocjacjach.

Arbitrzy nie zgodzili się również z tezami wykonawcy, że zarówno organ podatkowy, jak i ZUS nie wydają zaświadczeń według stanu na dzień podany przez wnioskodawcę. Zaświadczenia ZUS wydawane są w trybie art. 217 i 218 kodeksu postępowania administracyjnego, natomiast zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego w trybie art. 306a Ordynacji podatkowej. W Ordynacji podatkowej określono, że zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania, ale także, że zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.

Sygn. akt KIO/UZP 610/09

OPINIA

BOGDAN JANICKI

adwokat i wykładowca w Studium Prawa Zamówień Publicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Wykonawcom zdarza się nie dochować należytej staranności przy wnoszeniu środków ochrony prawnej. Rodzi to daleko idące skutki prawne. Dlatego firmy muszą pamiętać, że aby wykazać się posiadaniem interesu prawnego we wniesieniu środków ochrony prawnej, muszą zakwestionować wszystkie zarzuty zgłoszone przez zamawiającego do złożonych przez nich ofert. Skoro wykonawca nie oprotestował w terminie jednej z przyczyn wykluczenia, to tym samym został skutecznie wykluczony z postępowania. Taki wykonawca nie może mieć więc interesu prawnego we wniesieniu odwołania.