ORZECZENIE

Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok, w którym stwierdził, że sama odbitka ksero lub inna kopia reprograficzna nie jest dokumentem w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) i nie może dokumentu zastąpić. Jednocześnie sędziowie uznali, że kopie faktur, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez samych powodów, mogą zostać zaliczone do materiału dowodowego.

Sąd uznał, że w k.p.c. nie ma przepisów określających wymagania formalne, jakim powinny odpowiadać techniki kopiowania dokumentów i uzyskane w ich wyniku odpisy, tak aby mogły posłużyć za dowód w postępowaniu cywilnym. Tak więc kopie faktur mogą stanowić dowód w sprawie cywilnej, jeżeli zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez samych powodów. Zaznaczono, że sama odbitka ksero lub inna kopia nie jest dokumentem w rozumieniu k.p.c. i nie może dokumentu zastąpić, a to z tego powodu, że nie zawiera ona oryginalnego podpisu wystawcy dokumentu. Sędziowie wskazali, że na odbitce ksero najczęściej będzie figurował podpis wystawcy, lecz nie będzie to podpis oryginalny, złożony przez podpisującego bezpośrednio na danym egzemplarzu, lecz podpis odbity. Tak więc, jeżeli kserokopia nie jest odpowiednio poświadczona, to nie stanowi dokumentu, a sąd nie może przeprowadzać dowodu z takiego dokumentu. Sędziowie, uzasadniając wyrok, przywołali treść art. 128 k.p.c., który stanowi, że do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Wyrok SA w Katowicach, sygn. akt VACa 816/07