SYGN. AKT II OSK 465/08

Danuta S. wystąpiła do wójta gminy z wnioskiem o stwierdzenie, że lokalizacja wiatrołapu narusza przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wójt pismem poinformował wnioskodawczynię, że lokalizacja wiatrołapu nie narusza tych przepisów. Danuta S. wezwała wójta do usunięcia naruszenia prawa poprzez załatwienie jej wniosku. W odpowiedzi na wezwanie wójt wydał zaświadczenie, w którym podtrzymał swoje stanowisko w tej kwestii.

Danuta S. wniosła skargę do sądu administracyjnego, domagając się zobowiązania organu do podjęcia określonego aktu w terminie. Jej zdaniem wniosek o wydanie zaświadczenia powoduje obowiązek wydania zaświadczenia o żądanej treści albo postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści. Tymczasem pismo wójta tych warunków nie spełnia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił jej skargę na bezczynność wójta w przedmiocie wydania zaświadczenia. Stwierdził, że jeżeli tylko skarżąca złoży zażalenie do organu wyższego stopnia, będzie mogła złożyć skargę na bezczynność organu do sądu administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił jednak skargę kasacyjną skarżącej. W uzasadnieniu orzeczenia sąd stwierdził, że postępowanie wszczęte wnioskiem o wydanie zaświadczenia powinno zakończyć się wydaniem zaświadczenia żądanej treści lub postanowieniem o odmowie wydania zaświadczenia, na które służy zażalenie. Postępowanie to nie ma charakteru postępowania administracyjnego ogólnego i nie kończy się rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Na bezczynność w przedmiocie wydania zaświadczenia nie przysługuje zażalenie w rozumieniu art. 37 k.p.a.

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, to skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa.

SENTENCJA

Postępowanie wszczęte wnioskiem o wydanie zaświadczenia powinno zakończyć się wydaniem zaświadczenia żądanej treści lub postanowieniem o odmowie wydania zaświadczenia, na które służy zażalenie. Na bezczynność w przedmiocie wydania zaświadczenia zażalenie nie przysługuje, ale służy skarga do sądu administracyjnego, po uprzednim wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa.