ORZECZENIE

Rzecznik patentowy Bogusław Kler zwrócił się w czerwcu 2006 r. do Urzędu Patentowego z wnioskiem o udostępnienie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, dokumentów z postępowania zgłoszeniowego wzoru użytkowego - uniwersalnego zestawu opakowaniowego do alkoholu i przekąsek.

Postanowienie odmowne

W tym konkretnym przypadku chodziło o decyzję odmawiającą przyznania prawa ochronnego na wzór. W tym postępowaniu Kler nie reprezentował zgłaszającego. 29 listopada 2006 r. UP wydał postanowienie odmowne, stwierdzając, że nie ma podstaw do zastosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej i że w tym przypadku należy zastosować przepis szczególny, a mianowicie art. 251 prawa własności przemysłowej. Rzecznik patentowy powinien zatem wykazać swój interes prawny w uzyskaniu informacji albo zgodę zgłaszającego, którą nie dysponował.

Wyrokiem z 30 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalając skargę rzecznika na postanowienie UP, potwierdził argumentację organu, że art. 251 p.w.p. stanowi lex specialis wobec u. o d.i.p. i że należy rozumieć go szeroko, uznając za stadium postępowania także stan po zakończeniu postępowania.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego rzecznik patentowy zarzucił wyrokowi błędną wykładnię wspomnianego przepisu p.w.p. w związku z art. 73 kodeksu postępowania administracyjnego, obrazę art. 61 konstytucji oraz niezastosowanie art. 2 ust. 2 u. o d.i.p.

UP na rozprawie przed NSA zajął stanowisko, że udostępnienie decyzji i innych dokumentów z postępowania zgłoszeniowego mogłoby naruszyć dobra osobiste zgłaszającego oraz dałoby rzecznikowi patentowemu prawo do kontrolowania czynności organu.

NSA, dopatrując się w zaskarżonym wyroku naruszeń prawa formalnego i materialnego, uchylił zarówno wyrok WSA, jak i postanowienie UP. Zdaniem NSA, art. 251 p.w.p. jest rzeczywiście lex specialis w stosunku do u. o d.i.p., lecz odnosi się on do trwania postępowania - zarówno zgłoszeniowego, jak i spornego, a nawet do ponownego rozpatrzenia sprawy po orzeczeniu sądu administracyjnego.

Znaczenie dokumentu

Po zakończeniu postępowania administracyjnego jednakże zaczyna działać u. o d.i.p., a decyzje administracyjne i inne dokumenty wytworzone przez organ stają się informacją publiczną.

NSA zaznaczył, że UP, ponownie rozpatrując wniosek rzecznika patentowego, powinien zważyć interesy i jego, i zgłaszającego wzór użytkowy, lecz nie powinien domagać się od rzecznika wykazywania interesu prawnego.

Sygn. akt II GSK 459/07