Osoby i instytucje zainteresowane ustawami, rozporządzeniami czy też orzeczeniami publikowanymi w dziennikach urzędowych lub aktami prawa miejscowego znajdą informacje w formie elektronicznej łatwiej niż dotychczas. Udogodnienia przewiduje przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, którą przyjął wczoraj rząd. Projekt przewiduje, że wglądu i pobrania aktów zawartych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim będzie można nieodpłatnie dokonać ze stron internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) oraz urzędów terenowych organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego. RCL będzie też mogło zlecić podmiotom niektóre czynności związane z udostępnianiem Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. W formie elektronicznej prowadzone mają być też zbiory dzienników urzędowych ze skorowidzami. Ustawa miałaby wejść w życie 14 dni od dnia publikacji.