statystyki

Biuro TK ujawnia zarobki i "przywileje" sędziów oraz pracowników

12.08.2016, 15:34; Aktualizacja: 12.08.2016, 16:31
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego

W ujęciu kwotowym, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze Sędziego TK wynosi obecnie 23 129,28 zł brutto - czytamy w komunikacieźródło: PAP

Trybunał Konstytucyjny w celu wyjaśnienia medialnych doniesień na temat przywilejów przysługujących sędziom wystosował następujący komunikat.

Reklama


Reklama


W związku z nierzetelnymi informacjami dotyczącymi rzekomo nadzwyczajnych „przywilejów”, którymi cieszą się Sędziowie TK i pracownicy jego Biura, z upoważnienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Biuro TK informuje:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) w niczym nie zmieniła stanu prawnego obowiązującego od lat w zakresie wynagrodzeń oraz innych uprawnień Sędziów TK; nie zmienia go również ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157).

Wynagrodzenia Sędziów TK

Wynagrodzenie zasadnicze Sędziów TK jest określone ustawowo. Ustalane jest przez pomnożenie tzw. podstawy − przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS − przez mnożnik wynoszący 5,0. Dla porównania, mnożnik sędziów Sądu Najwyższego i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi w stawce podstawowej 4,13, a w stawce awansowej (po siedmiu latach pracy) – 4,7495.

Waloryzacja wynagrodzeń Sędziów TK wynika z przyjętego przez ustawodawcę mechanizmu: wzrost mnożnej (wyżej wymienionego przeciętnego wynagrodzenia) odzwierciedlającej stan gospodarki i poziom zamożności społeczeństwa (która w II kwartale 2015 r. wynosiła 3854,88 zł), przekłada się automatycznie na podwyżkę wynagrodzeń Sędziów TK, tak samo jak na podwyżkę wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, czy np. członków różnych komisji egzaminacyjnych.

W ujęciu kwotowym, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze Sędziego TK wynosi obecnie 23 129,28 zł brutto. W tym jest tzw. wysługa lat tj. dodatek („stażowy”) za wieloletnią pracę, przysługujący również sędziom sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także prokuratorom, członkom korpusu służby cywilnej i pracownikom urzędów państwowych, żołnierzom oraz funkcjonariuszom służb mundurowych. Naliczany jest on w wysokości zależnej od łącznego stażu pracy (z uwzględnieniem zatrudnienia poprzedzającego wybór do Trybunału Konstytucyjnego) i wynosi maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego (po 20 latach pracy zawodowej).

Prezesowi i Wiceprezesowi TK przysługuje ponadto dodatek funkcyjny w wysokości odpowiednio 1,2 i 0,8 podstawy naliczenia. Dla porównania, mnożniki dodatków funkcyjnych w SN i NSA wynoszą od 0,5 (dla zastępcy przewodniczącego wydziału) do 1,2 (dla I Prezesa SN i Prezesa NSA).

Stan spoczynku

Instytucja stanu spoczynku i związanego z nim stabilnego, wysokiego uposażenia jest przede wszystkim gwarancją niezawisłości sędziowskiej. Zabezpiecza on przed koniecznością rozważania sposobów zarobkowania po zakończeniu misji sędziowskiej, zabiegania o względy polityków, środowisk czy gremiów, od których mogłaby zależeć przyszłość sędziego.. Szczególne znaczenie ma to dla tych sędziów, których kadencja upływałaby przed ewentualnym nabyciem przed nich uprawnień emerytalnych.

Uposażenie Sędziów TK w stanie spoczynku jest określone ustawowo. Jego procentowo ustalona wysokość − taka sama jak w wypadku ogółu polskich sędziów i prokuratorów − wynosi 75% ostatnio pobieranego wynagrodzenia (z wyłączeniem dodatku funkcyjnego).

Odprawa w związku z przejściem w stan spoczynku

Sędziemu TK przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje – tak samo, jak ogółowi polskich sędziów i prokuratorów − jednorazowa odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, które ostatnio pobierał. Należy pamiętać, że analogicznie odprawy emerytalne do wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia przysługują również członkom korpusu służby cywilnej, pracownikom urzędów państwowych, żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych (pracownikom w służbie publicznej).

Ponadto

Sędziom TK przysługują nagrody jubileuszowe, na takich samych zasadach jak sędziom Sądu Najwyższego, (po 20, 25, 30, 35, 40 i 45 latach pracy zawodowej). Nagrody jubileuszowe przysługują również sędziom sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, prokuratorom, członkom korpusu służby cywilnej i pracownikom urzędów państwowych, żołnierzom oraz funkcjonariuszom służb mundurowych.

Sędziowie TK mogą otrzymać ryczałt samochodowy za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych na terenie Warszawy (limit 700 km/mies.).

Zamiejscowym Sędziom TK (stale zamieszkałym poza m.st. Warszawą) przysługują natomiast, na takich samych zasadach jak sędziom Sądu Najwyższego (ale i ogółowi pracowników urzędów państwowych):

− dodatek z tytułu rozłąki z rodziną (przeciętnie 400 zł/mies.),

− bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie,

− zwrot kosztów przejazdu (koleją) z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem.

Sędziowie Trybunału nie dysponują indywidualną obsługą sekretarską. Zadania o charakterze merytorycznym i procesowym wykonuje Sekretariat Trybunału Konstytucyjnego, a pozostałe czynności wspomagające sędziów w ich pracy w siedzibie Trybunału (np. w zakresie spraw socjalnych), wykonują pracownicy Zespołu Administracyjno-Gospodarczego.

Czas pracy Sędziów Trybunału oraz ich dodatkowe zatrudnienie

Sędziowie TK mają nienormowany czas pracy („określony wymiarem (…) zadań”). Oznacza to, że nie są związani sztywnymi urzędowymi godzinami pracy (8:00–16:00). Czas spędzony w sali rozpraw to ułamek ich obowiązków. Biorą oni bowiem udział w wielu naradach w sprawach, w których należą do składów orzekających (jako przewodniczący, sprawozdawcy, członkowie składu) oraz przygotowują projekty orzeczeń w sprawach, w których są sprawozdawcami (zarówno w rozpoznaniu wstępnym jak i w rozpoznaniu merytorycznym). To ostatnie wymaga wielogodzinnej pracy, często wykonywanej o różnych porach doby, również poza siedzibą TK, z wykorzystaniem zdalnego dostępu do służbowych baz danych i pomocy technicznych.

Od początku istnienia Trybunału Konstytucyjnego, prawo dopuszcza kontynuowanie przez Sędziów TK – każdorazowo za zgodą Prezesa TK - pracę naukowo-dydaktyczną maksymalnie w wymiarze „pełnego etatu” na jednym uniwersytecie, o ile nie utrudnia mu to wykonywania obowiązków sędziowskich. Kwestie ewentualnego dodatkowego zatrudnienia, w tym jego charakter, określono szczegółowo przepisami ustaw (jednolicie w odniesieniu do sędziów TK, jak i SN oraz NSA).

Współpracownicy Sędziów TK

Biuro TK zapewnia Sędziom TK wsparcie merytoryczne w postaci służby prawnej Trybunału (do której należą pracownicy – wysokokwalifikowani prawnicy zatrudnieni na stanowiskach związanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą i pomocą w tym zakresie w pracy sędziów Trybunału), liczącej 58 osób na 48 etatach (prawnicy bezpośrednio współpracujących z Sędziami TK (potocznie: bezpośredni asystenci sędziów), specjaliści zatrudnieni w Zespole Orzecznictwa i Studiów oraz Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków). Ich zadaniem jest przygotowanie materiałów do poszczególnych spraw, w sposób pozwalający Sędziom TK skoncentrować się na ich istocie, na wypracowaniu kierunku rozstrzygnięcia oraz wydaniu orzeczenia opatrzonego stosownym uzasadnieniem (patrz: Komunikat w sprawie trybu prac przygotowawczych do wydania wyroku). Szczegółowo zadania pracowników służby prawnej Trybunału, w tym bezpośrednio współpracujących z sędziami, określa Statut Biura TK.

Każdy Sędzia może decydować o obsadzie dwóch etatów (ma wpływ na zatrudnienie dwóch osób na pełnych etatach albo większej liczby osób w niepełnym wymiarze czasu pracy), po uzgodnieniu z Prezesem TK.

Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników Biura TK

Według stanu na 30 czerwca 2016 r., Biuro TK ogółem zatrudnia 134 osoby na 120 etatach.

Średnie wynagrodzenie tzw. angażowe (z dodatkiem za staż pracy, a bez ewentualnych nagród, nagród jubileuszowych oraz innych wypłat) wynosiło 7 249,32 zł brutto, zaś z dodatkami (nagrodami, nagrodami jubileuszowymi, innymi wypłatami) – 8 036,05 zł. brutto. W tym średnie wynagrodzenie pracownika służby prawnej TK wynosiło 8 732,80 zł brutto, zaś z dodatkami – 9 304,00 zł brutto.; natomiast średnie wynagrodzenie pozostałych pracowników Biura TK wynosiło odpowiednio (brutto): 6 601,88 i 7 249,94 zł.


Reklama


Źródło:PAP

Polecane

Reklama

 • Inspektor Pracy(2016-08-12 17:06) Odpowiedz 5514

  gwarancja niezawislosci sadowej -a gdzie mieliscie gwarancje dla tych ktorym wstecznie pozwoliliscie zabrac emerytury za prace w szkodl i nieb juz po fakcie przepracowania przez Nich 15 lat w tych warunkach tylko ze byli mlodsi wiekiem i nie mogli miec na czas wstecznej daty 25 lat stazu ogolnego.Ukradliscie Im najpierw 5 lat a potem POmogliscie dolozyc jeszcze dwa pomimo iz Oni czesto prscowali nawet od 15 r zycia takze w soboty i swieta na wszystkich zmianach aby Wam w dupska prad ogrzewal domy.Daliscie Im rekompensaty ale jak po 52 latach pracy je dozyja.A won za duzo zarabiacie ,czas wam tez wstecznie odebrac te dochody.

  Pokaż odpowiedzi (3)
 • mat(2016-08-13 08:21) Odpowiedz 3412

  Mówimy o najlepszych prawnikach w kraju, którzy stoją na straży państwa. Nie wiem, jak sobie wyobrażacie te zarobki sędziów i dlaczego wyprano wam mózg w prasie prawicowej, ale jeśli jeszcze potraficie samodzielnie myśleć, to zastanówcie się, że nic nie mówicie na podwyżki (ponad 100%) w Kancelarii Prezydenta dla asystentów, a nie podobają Wam się zarobki wybranych i najlepszych sędziów w kraju. Wszystko jest regulowane przepisami i powiem wam, że nawet jeśli zarabialiby po 50 tys. miesięcznie, to wydaje mi się, że polskie państwo na to stać. Bo to jest najważniejsza instytucja w państwie. Osoby, które zestawiają płace lekarzy i sędziów, najwyraźniej niewiele wiedzą o sytuacji w Polsce. Dowiedzcie się, ile może zarabiać lekarz w Polsce (w szpitalu) i dopiero zabierajcie głos. I nie mówię o indywidualnych kontraktach dla specjalistów wysokiej klasy (50 tys./mies.), a o regularnych płacach. BTW, Trybunał uznał, że kwota wolna od podatku jest niekonstytucyjna, co z tą wiedzą zrobił rząd PiS i prezydent? Przecież w wyborach obiecywali? Ludzie, zacznijcie w końcu myśleć, bo wszyscy wylądujemy w tzw. czarnej d.

  Pokaż odpowiedzi (5)
 • Pk(2016-08-12 16:36) Odpowiedz 3139

  Wiele sił wytwórczych narodu jest marnowane na utrzymanie tych darmozjadów z TK

 • realista(2016-08-12 22:48) Odpowiedz 266

  TK skompromitował się w 2012 roku orzekając o zgodności z prawem zastąpienie waloryzacji procentowej emerytur oszukańczym dodatkiem kwotowym. Decyzją swa spowodował dożywotne okradzenie wszystkich emerytów których wysokość emerytury brutto przekroczyła 1480 zł miesięcznie. Tak to polski rząd w imieniu prawa okradł emerytów i kradzież ta uskutecznia tym samym nie przerwanie co miesiąc przy przekazywaniu należnych emerytur. Czyn ten spowodował że przestałem wierzyć w to że Polska jest państwem przestrzegającym prawo.

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • as(2016-08-13 06:55) Odpowiedz 1823

  czemo tak duzo takie palanty zarabiaja a mlodzi lekarze grosze o pielengniarkach nie wspomne to absurd napewno sami te ustawy wymyslili i wdrozyli zgodnie z konstytucja a szczerze mysle ze z konstytucja to 50% ustaw jest nie konstytucyjna a glupi narod nic sie nie orietuje

 • Artek12350(2016-08-13 03:45) Odpowiedz 1722

  Zyć nie umierać czas leśnych dziadków minął tak jak PO.Brawo PIS

 • antykoleś(2016-08-12 19:29) Odpowiedz 1623

  Ile bierze Rzepliński na rękę miesięcznie??? Jaka to kwota???? Co nas interesują przeliczniki i współczynniki....

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • ble ble(2016-08-12 16:35) Odpowiedz 1511

  Czyli ile??????????????????????

  Pokaż odpowiedzi (2)
 • MOJA PROPOZYCJA(2016-08-13 14:20) Odpowiedz 1210

  23 129 zł brutto DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE???? To ja składam ofertę. Zrobię to samo co oni robią, za połowę tej pensji. Za 11 500 zł brutto będę pracował po 10 godzin na dobę z sobotami włącznie. Obiecuje, że uzasadnienia do wyroków będą o wiele lepsze niż te gnioty, produkowane przez trybunał. Obiecuje też, że nie będę posługiwał się niedorzecznie szeroką interpretacją art. 2 konstytucji.

 • kaja(2016-08-13 07:29) Odpowiedz 1113

  Jak w Polsce ma być dobrze, skoro są aż tak duże rozbieżności w płacach? ZłOdziejski kraj i tyle. W głowie się nie mieści, aby lekarz, pielęgniarka czy inni pracujący w szpitalach odpowiadający za życie ludzkie zarabiali grosze w porównaniu z wszelkiej maści prawnikami , niby doradcami a nawet kierowcami wożącymi rządzących. Wstyd , że ceny w Polsce są porównywalne z cenami w UE a płace? szkoda gadać.

 • obserwator(2016-08-13 09:22) Odpowiedz 910

  zechciałoby się zaśpiewać "cysorz to ma klawe życie" to się nazywa demokracja w płacach

 • emeryt 880 brutto(2016-08-13 17:26) Odpowiedz 75

  I wszystko jasne gdzie jest znaczna część mojej emerytury. Jeżeli do tego doliczymy Ministerstwa i Inne to ................... nie chcę nawet myśleć. Dla nas pozostaje powolna .........

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • or(2016-08-14 12:37) Odpowiedz 60

  pal licho kwoty, rzeczywiście przyzwoita wysokość pensji może wpływać na niezalezność - mniejsza pokusa szukania dodatkowych dochodów, jednak jakim cudem jakikolwiek sędzia TK pełni obowiązki na jakiejkolwiek uczelni w sytuacji kiedy TK ma zaległych kilkaset spraw. Ciekawe że perezes nie widzi w pozwoleniu swoim pracownikom na dodatkowy etat problemu i jakoś to nie łamie prawa polaków do szybkiego rozpatrywania spraw a zwiekszenie składów już łamie jakkkolwiek zwiekszenie składów oznaczało tylko zwiekszenie obciążenia o 1/4 związanego z samymi posiedzeniami których jest póki co max kilka w miesiacu na sędziego czyli jakieś góra 20-30 h z 180 godzinowego miesiaca pracy. jakoś dodatkowe dziesiatki godzin na uczelni nie są problemem. Rozumiem że wg Rzepy konstytucyjne jest aby sedziowie pracowali duzo i wydajnie byle nie w Trybunale konstytucyjnym.

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • tenb tego(2016-08-26 21:21) Odpowiedz 00

  TK w Polsce to państwo w państwie, a tu widać szczególne poparcie PO

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama