SN uznał, że przepisy rozdziału 55a kodeksu postępowania karnego, wprowadzające instytucję skargi na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego, mają zastosowanie jedynie w sprawach, w których akt oskarżenia został wniesiony po 30 czerwca 2015 r.

W pozostałych przypadkach skarga taka nie przysługuje. Jeżeli natomiast zostanie złożona, prezes sądu odwoławczego powinien poinformować strony o braku możliwości wniesienia takiej skargi.

Czynność taka nie podlega zaskarżeniu w trybie przepisów kodeksu postępowania karnego.

PS/źródło: SN