Przepisy ustawy są zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w tej kwestii.

Ustawa przewiduje, że sąd dyscyplinarny badający sprawę uchylenia immunitetu sędziego będzie podejmował decyzję odnośnie wglądu tego sędziego do dokumentów sprawy. Dotychczas taką decyzję mógł podejmować prokurator.

W listopadzie ubiegłego roku TK za sprzeczną z konstytucją uznał nowelę prawa o sądach, pozwalającą na pozbawienie sędziego immunitetu w 24 godziny i ograniczenie mu przez prokuratora wglądu w akta sprawy.