Projekt, który powstał z inicjatywy senatorów Platformy Obywatelskiej, określa tryb i warunki nabywania, utraty oraz potwierdzania posiadania bądź utraty obywatelstwa polskiego.

Propozycja PO wprowadza dwie zasady ogólne dotyczące obywatelstwa polskiego: zasadę ciągłości obywatelstwa polskiego oraz zasadę jego wyłączności.

Zasada ciągłości obywatelstwa miałaby gwarantować trwałość obywatelstwa niezależnie od zmian, jakim podlega ustawodawstwo dotyczące obywatelstwa. Oznacza to, iż osoby, które nabyły obywatelstwo polskie na podstawie dawnych przepisów, a następnie zmienionych, zachowałyby je zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili nabycia.

Zasada wyłączności obywatelstwa polskiego ma związek z kolei z problemem podwójnego lub wielokrotnego obywatelstwa. W projekcie przyjęta została zasada, która dopuszcza wielość obywatelstw przy jednoczesnym utrzymaniu bezwzględnego priorytetu obywatelstwa polskiego.

W projekcie zrezygnowano tym samym z wymogu zrzeczenia się przez osobę przyjmującą obywatelstwo polskie posiadanego dotychczas obywatelstwa innego państwa.

Propozycja senatorów Platformy określa też sposoby nabycia obywatelstwa polskiego, czyli: poprzez urodzenie; przysposobienie i repatriację; nadanie przez prezydenta; poprzez uznanie za obywatela polskiego oraz przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Projekt rozszerza ponadto krąg cudzoziemców, którzy mogliby ubiegać się o obywatelstwo polskie. Obecnie, obywatelstwo to mogą uzyskać osoby które: nie mają określonego obywatelstwa; zamieszkują w Polsce co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

Senatorowie PO chcą też, by o obywatelstwo polskie mogli ubiegać się cudzoziemcy, którzy wskutek długoletniego pobytu w Polsce zintegrowali się z polskim społeczeństwem, znają język polski, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują tutejszy porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony i bezpieczeństwa porządku publicznego.

Projekt przewiduje ponadto, że w wyniku postępowania administracyjnego, obywatelstwo polskie będą mogli nabyć cudzoziemcy, dla których ułatwienia w jego uzyskaniu zaleca Rada Europy; są to: uchodźcy, osoby bez obywatelstwa, a także dzieci i małżonkowie obywateli polskich.

PO chce również wprowadzenia nowej kategorii przyznania obywatelstwa polskiego - jego przywrócenie. Prawo do przywrócenia obywatelstwa miałby - na wniosek osoby zainteresowanej - minister spraw wewnętrznych i administracji.

Projekt ustawy o obywatelstwie trafi teraz do Sejmu.