Bank Gospodarstwa Krajowego występuje na rynku bankowym jako partner i dystrybutor środków z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Środki z linii kredytowej EBI przeznaczone są na wspieranie realizacji inwestycji infrastrukturalnych z zakresu rozwoju regionalnego.

Szczególnie istotną przesłanką wprowadzenia tego instrumentu do oferty BGK było dążenie do ułatwienia beneficjentom pomocy unijnej - w szczególności jednostkom samorządu terytorialnego - prawidłowej absorpcji środków pomocowych poprzez kredytowanie wkładu własnego w inwestycjach, realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Współfinansowaniem ze środków EBI mogą być objęte także projekty, realizowane bez udziału środków unijnych, ale ujęte w strategii rozwoju regionalnego.

Przeznaczenie kredytu

Kredyty udzielane są na finansowanie projektów komunalnych w sektorach:

• infrastruktury (np. inwestycje drogowe, rozwój stref przemysłowych, infrastruktura turystyczna, obiekty sportowe i rekreacyjne),

ochrony środowiska (np. poprawa dostaw i dystrybucji wody pitnej, gospodarka ściekami, oczyszczanie i rekultywacja gruntów opuszczonych, zarządzanie odpadami, odnowa miast, zachowanie dziedzictwa kulturowego),

• edukacji (np. modernizacja budynków edukacyjnych - od przedszkoli do uniwersytetów, zakup sprzętu edukacyjnego, programy szkolenia nauczycieli, szkolenia zawodowe),

• zdrowia (np. modernizacja, rozwój i wyposażenie placówek medycznych, programy socjalne, weterynaryjne usługi laboratoryjne),

• rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (np. rozwój nowych technologii informacyjnych).

Kredyty udzielane są na okres do 15 lat, z możliwą karencją w spłacie kapitału do pięciu lat. Minimalny okres kredytowania realizowanej inwestycji to cztery lata.

Wysokość kredytu

Kredyty z linii EBI udzielane są na sfinansowanie projektów inwestycyjnych, których koszt mieści się w granicach od 40 tys. euro do 25 mln euro.

Udział kredytu z linii EBI może wynosić do 50 proc. kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego. W przypadku projektów finansowanych równolegle z funduszy europejskich łączna suma środków pochodzących z tego źródła oraz z kredytu EBI nie może przekroczyć 90 proc. kosztów inwestycji. Maksymalna kwota kredytu EBI wynosi 12,5 mln euro. Kredyty udzielane są w polskich złotych. Kredyty z linii EBI udzielane są z zachowaniem przepisów u-stawy - Prawo zamówień publicznych. Kredytowa- ne przedsięwzięcia muszą spełniać przepisy z zakresu ochrony środowiska.

Koszty kredytu

Od 1 lipca 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego nie pobiera od jednostek samorządu terytorialnego prowizji z tytułu udzielonych dla nich kredytów ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Kredyty oprocentowane są według zmiennej stawki EBI + marża BGK. Wysokość marży uzależniona jest od oceny ryzyka kredytowego kredytobiorcy. Od 15 września do 14 grudnia 2008 r. stawka EBI wynosi 6,383 proc. Istnieje możliwość negocjacji warunków kredytowych.

Wniosek o kredyt

Kredyty ze środków EBI udzielane są przez oddziały BGK (ramka obok). Na podstawie złożonych przez wnioskodawcę dokumentów (tj. opinie banków prowadzących rachunki i/lub udzielających kredytów, zaświadczenia z ZUS, US, stosowne uchwały, opinie RIO, dokumentacje dotyczące kre-dytowanego przedsięwzięcia itp.) Bank dokonuje oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, zabezpieczeń spłaty kredytu i oceny przedsięwzięcia. Pozytywna decyzja kredytowa pozwala na podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie finansowania.

Granty KE

Szczególnie atrakcyjna jest oferta kredytów z linii EBI oferowanych przez BGK dla gmin i powiatów z trzech województw z zachodniej Polski, tj. województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Uprawnione jednostki samorządu tery- torialnego z tych województw mają możliwość skorzystania z kredytu EBI z grantem Komisji Europejskiej (KE) w ramach Instrumentu Infrastruktury Komunalnej (Municipal Infrastructure Facility), tzw. grant MIF. Grant ten to bezzwrotna pomoc Komisji Europejskiej udzielana kredytobiorcom do wysokości 10 proc. kwoty udzielonego kredytu ze środków EBI. Realizacja grantu polega na obniżeniu kwoty kredytu przypadającego do spłaty o kwotę przyznanego grantu.

Środki z tego instrumentu skierowane są na wsparcie przygranicznych gmin, podejmujących realizację małych projektów o kosz- cie inwestycji od 40 tys. do 5 mln euro.

Współfinansowaniem mogą być objęte projekty dotyczące infrastruktury środowiska, transportu, zdrowia i edukacji. Inwestycje muszą być zakończone do 30 listopada 2010 r.

Maksymalna kwota kredytu EBI nie może przekroczyć 2,5 mln euro.

Minimalny okres kredytowania określony jest na cztery lata, maksymalny na 15 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do pięciu lat.

Zalety linii EBI

Kredyty z linii EBI oferowane przez BGK są produktem atrakcyjnym i stosunkowo łatwo dostępnym dla potencjalnych kredytobiorców. Są elementem uzupełniającym przy montażu finansowym projektów objętych dotacją ze środków unijnych. Uzupełniają także wkład własny przy projektach wynikających ze strategii rozwoju regionalnego, które nie są objęte finansowaniem unijnym.

Jego zaletami jest stosunkowo krótki okres rozpatrywania wniosku kredytowego, szeroki zakres przedmiotu finansowania, możliwość refinansowania poniesionych wydatków, długi okres finansowania realizowanej inwestycji, karencja w spłacie kapitału, atrakcyjna wysokość oprocentowania i proste zabezpieczenie dostosowane do możliwości kredytobiorcy.

Lista oddziałów BGK, w których można składać wnioski o kredyty ze środków EBI

I Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, tel. 0 22 522 93 33,

e-mail:warszawa1@bgk.com.pl

II Oddział w Warszawie

ul. Zamoyskiego 53, 03-801 Warszawa, tel. 0 22 522 94 71,

e-mail:warszawa2@bgk.com.pl

III Oddział w Warszawie

ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, tel. 0 22 596 58 30

e-mail:warszawa3@bgk.com.pl

Oddział w Białymstoku

ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, tel. 0 85 748 52 52,

e-mail: bialystok@bgk.com.pl

Oddział w Gdańsku

ul. Kowalska 10, 80-846 Gdańsk, tel. 0 58 320 58 50,

e-mail: gdansk@bgk.com.pl

Oddział w Gdyni

ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia, tel. 0 58 621 90 21,

e-mail: gdynia@bgk.com.pl

Oddział w Katowicach

ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice, tel. 0 32 602 94 00,

e-mail: katowice@bgk.com.pl

Oddział w Katowicach - Filia w Bielsku-Białej

ul. Sixta 19, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 0 33 813 81 08

fax 0 33 813 81 09, e-mail: bielskobiala@bgk.com.pl

Oddział w Kielcach

ul. Zagórska 20, 25-359 Kielce, tel. 0 41 360 12 00,

e-mail: kielce@bgk.com.pl

Oddział w Krakowie

ul. Batorego 14, 31-135 Kraków, tel. 0 12 631 95 60

e-mail: krakow@bgk.com.pl

Oddział w Tarnowie

ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów, tel. 0 14 631 33 31

e-mail: tarnow@bgk.com.pl

Oddział w Lublinie

ul. Dolna 3-go Maja 3, 20-079 Lublin, tel. 0 81 528 61 00

e-mail: lublin@bgk.com.pl

Oddział w Łodzi

ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź, tel. 0 42 634 57 50

e-mail: lodz@bgk.com.pl

Oddział w Olsztynie

ul. Seweryna Pieniężnego 19, 10-003 Olsztyn, tel. 0 89 523 05 00

e-mail: olsztyn@bgk.com.pl

Oddział w Opolu

ul. Żeromskiego 1, 45-053 Opole, tel. 0 77 423 47 11

e-mail: opole@bgk.com.pl

Oddział w Pile

ul. dr F. Witaszka 2a, 64-920 Piła, tel. 0 67 210 74 00,

e-mail: pila@bgk.com.pl

Oddział w Poznaniu

ul. Świętego Marcina 58/64, 61-807 Poznań, tel. 0 61 885 31 00

e-mail: poznan@bgk.com.pl

Oddział w Rzeszowie

ul. Szpitalna 1, 35-065 Rzeszów, tel. 0 17 867 05 40,

e-mail: rzeszow@bgk.com.pl

Oddział w Szczecinie

ul. Śląska 32a, 70-433 Szczecin, tel. 0 91 434 47 11,

e-mail: szczecin@bgk.com.pl

Oddział w Toruniu

ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń, tel. 0 56 612 01 50

e-mail: torun@bgk.com.pl

Oddział we Wrocławiu

ul. Malarska 26, 50-111 Wrocław, tel. 0 71 388 42 00,

e-mail: wroclaw@bgk.com.pl

Oddział we Wrocławiu - Filia w Kaliszu

pl. Bogusławskiego 2, 62-800 Kalisz, tel. 0 62 765 71 00

e-mail: kalisz@bgk.com.pl

Oddział we Wrocławiu - Filia w Legnicy

ul. Szkolna 9, 59-220 Legnica, tel. 0 76 852 31 64

e-mail: legnica@bgk.com.pl

Oddział w Zielonej Górze

ul. Kupiecka 32 c, 65-058 Zielona Góra, tel. 0 68 328 06 40

e-mail: zielonagora@bgk.com.pl