Trybunał Sprawiedliwości

W 2015 roku do trybunału wpłynęło 713 nowych spraw. To absolutny rekord w historii tej instytucji. W porównaniu z ubiegłym rokiem to wzrost o blisko 15 proc. Na takie statystyki wpłynął znaczący przyrost liczby odwołań (215 odwołań, tj. prawie dwukrotnie więcej niż w 2014 roku –111), oraz bardzo duża liczba wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – 436.

W 2015 r. trybunał zakończył 616 spraw, co daje ogólny spadek w porównaniu z 2014 r. (719).

Jeżeli chodzi natomiast o czas trwania postępowania to w odniesieniu do odesłań prejudycjalnych wynosił średnio 15,3 miesiąca i był bardzo zbliżony do najlepszego wyniku z 2014 r. - 15 miesięcy.

W przypadku skarg bezpośrednich czas ich rozpoznawania wynosił w 2015 r. 17,6 miesiąca, czyli również uległ znacznemu skróceniu w porównaniu z poprzednimi latami (19,7–24,3 miesiąca w okresie 2011–2014).

Sąd

W 2015 roku Sąd rozstrzygnął 987 spraw, co stanowi blisko 90 proc. wzrost w stosunku do 2010 r., w którym zakończono 527 spraw, oraz ponad 20 proc. wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Liczba nowych spraw potwierdza ogólny trend wzrostowy, notowany od chwili powstania tej instancji. W 2015 r. wpłynęło ich 831, niewiele mniej niż w rekordowym pod tym względem 2014 r. - 912 spraw. Średnia roczna liczba nowych spraw w latach 2013–2015 wyniosła więc o 40 proc. więcej niż średnia z lat 2008–2010.

Średni czas trwania postępowania spadł o ponad 10 proc.- z 23,4 miesiąca w 2014 r. do 20,6 miesiąca w 2015 r.

Sąd do spraw Służby Publicznej

Statystyki za 2015 r. pokazują, że liczba nowych spraw (167) lekko wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem (157), zaś liczba zakończonych postępowań była identyczna (152).

Natomiast średni czas trwania postępowania został skrócony - z 12,7 miesiąca w 2014 r. na 12,1 miesiąca w 2015 r.

PS