Do końca roku zostanie utworzona Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW), której uczestnikami mają być podmioty aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich. Muszą one jednak wyrazić chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie. Takie zapisy znalazły się w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie. Jeśli nowelizacja zostanie przyjęta, sytuacja dochodowa sektora rolnego znacznie się poprawi. Nowe przepisy umożliwią pełniejsze dostosowanie i zmodernizowanie gospodarstw rolnych oraz zakładów przetwórczych do wymogów Unii Europejskiej. Nowelizacja określa zasady funkcjonowania, strukturę i zadania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Sieć ma tworzyć przyjazną platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich. Działania KSOW będą oparte na zasadzie dwukierunkowego przepływu informacji oraz mają zmierzać do przyjmowania rozwiązań korzystnych dla obu stron. Wpłynie to korzystnie na jakość życia i sytuację dochodową producentów rolnych oraz mieszkańców wsi. KSOW skupiać będzie m.in. samorządy województw, gmin i powiatów, izby rolnicze, jednostki badawczo-rozwojowe oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Polsce zostanie utworzona najpóźniej do 31 grudnia 2008 r. i będzie miała charakter otwarty.

Podstawa prawna

• Ustawa z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. nr 98, poz. 634).