statystyki

PiS zmienia Trybunał Konstytucyjny. Zobacz, co zawiera nowelizacja złożona w Sejmie

16.12.2015, 07:00; Aktualizacja: 16.12.2015, 07:18
Trybunał Konstytucyjny,

Trybunał Konstytucyjnyźródło: PAP

Projekt nowelizacji ustawy o TK we wtorek wieczorem został opublikowany na stronie internetowej Sejmu. Złożyła go grupa posłów PiS, co w południe zapowiadał szef klubu tej partii Ryszard Terlecki. Jako przedstawiciel wnioskodawców wymieniony jest poseł Stanisław Piotrowicz.

Reklama


Reklama


"Wymaganie, aby Trybunał rozpatrywał sprawy w pełnym składzie wynika z konieczności wnikliwego oraz wszechstronnego rozważenia problemów konstytucjonalnych, z uwagi na ich szczególne znaczenie dla dobra publicznego. W ustawie z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym zasada ta doznała deprecjacji przez przyjęcie, że większość spraw trafiających do Trybunału może być rozpatrywanych przez pięciu sędziów. Takie rozwiązanie nie zasługuje na aprobatę, zważywszy, że Trybunał tworzy 15 sędziów" – napisano w uzasadnieniu.

Orzekanie w składzie siedmiu sędziów (do tej pory nie było takiego składu) przewidziano w projekcie dla spraw zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. Skład trzech sędziów przewidziano dla spraw dotyczących wyłączenia sędziego oraz nadania dalszego biegu lub odmowy nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej oraz niektórym wnioskom. (Oprócz tych przypadków obecnie skład trzyosobowy orzeka także w sprawach zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami oraz zgodności innych aktów normatywnych z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami).

Zgodnie z projektem, jeżeli postępowania wszczęte przed wejściem nowelizacji w życie nie są prowadzone przez skład określony w noweli, postępowania wszczyna się na nowo.

"Orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej 13 sędziów Trybunału" - zapisano w projekcie. Do tej pory pełny skład stanowiło co najmniej dziewięciu sędziów. "Różnica między 9 osobami a 15 osobami jest zbyt wielka, aby twierdzić, że 9 osób stanowi pełny skład. Z kolei 15 osób może stanowić problem w sytuacji konieczności wyłączenia sędziego. Zasadne jest zatem podniesienie minimalnej liczby sędziów stanowiących pełny skład do co najmniej 13 sędziów. To zabezpieczy jakość i obiektywizm orzeczeń, a także da margines bezpieczeństwa w przypadku wyłączenia niektórych sędziów" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Kolejny z zapisów stanowi, że orzeczenia Trybunału wydawane w pełnym składzie zapadają większością 2/3 głosów. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem orzeczenia Trybunału zapadają większością głosów.

Obecnie ustawa o TK stanowi, że Trybunał orzeka w pełnym składzie w sprawach: zgodności z konstytucją ustaw i umów międzynarodowych przed ich podpisaniem przez prezydenta lub ratyfikacją; stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta oraz powierzenia marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków prezydenta; zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych; sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa; oraz w sprawach, w których skład orzekający Trybunału zamierza odstąpić od poglądu prawnego wyrażonego w orzeczeniu wydanym w pełnym składzie i w sprawach o szczególnej zawiłości lub doniosłości.

Dla składu pięcioosobowego jest obecnie zarezerwowane orzekanie w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją oraz ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.

Projekt PiS przewiduje, że jeżeli uczestnik postępowania złoży odpowiedni wniosek, Trybunał będzie zawsze rozpoznawał sprawę na jawnej rozprawie. Obecnie o rozpoznaniu wniosku, pytania prawnego lub skargi na rozprawie, a nie na niejawnym posiedzeniu, rozstrzyga skład orzekający z własnej inicjatywy albo po rozpatrzeniu wniosku w tej sprawie.

W projekcie zapisano też, że jeżeli przed wejściem nowelizacji w życie orzeczono o rozstrzygnięciu sprawy na posiedzeniu niejawnym, sprawę rozpoznaje się na rozprawie, jeżeli uczestnik postępowania złożył o to wniosek w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie noweli.

Zgodnie z projektem ślubowanie od nowo wybranych sędziów TK odbierałby marszałek Sejmu, a nie jak obecnie prezydent. Byłby to powrót do rozwiązania z ustawy o TK z 1985 r. i – jak napisano w uzasadnieniu – także powrót do zasady, że ślubowanie odbiera instytucja wybierająca lub powołująca na dany urząd.

Z ustawy o TK ma zostać wykreślony przepis, który pozwalał sędziom na dodatkową pracę, inną niż na uniwersytecie.

PiS chce też, by Zgromadzenie Ogólne TK podejmowało uchwały co do zasady większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 13 sędziów Trybunału. Obecnie ustawa stanowi, że uchwały są podejmowane zwykłą większością, w obecności minimum 2/3 ogólnej liczby sędziów. By zgłosić kandydata na prezesa lub wiceprezesa TK, trzeba będzie poparcia co najmniej trzech sędziów.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą sędziów do składu orzekającego, w tym przewodniczącego składu i sędziego sprawozdawcę, wyznacza prezes TK zgodnie z alfabetyczną listą sędziów. W uzasadnionych przypadkach np. "ze względu na przedmiot rozpoznawanej sprawy" prezes może odstąpić od opisanej zasady. Projekt PiS ma znieść to odstępstwo.

Projekt przewiduje też wykreślenie przepisu, który stanowi, że sędzia Trybunału odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli uchybił obowiązkowi piastowanego urzędu państwowego lub okazał się niegodny urzędu sędziego. Zdaniem wnioskodawców takie rozwiązanie było ingerencją w uprawnienia Sejmu. "To Sejm ocenia postawę i zachowanie kandydata przed wyborami i podejmuje akceptację poprzez akt wyboru. Utrzymywanie normy pozwalałoby wzruszać Trybunałowi oceny Sejmu, co byłoby sprzeczne z art. 194 konstytucji" - argumentuje PiS w uzasadnieniu.

Przedłożenie zmierza też do usunięcia z ustawy o TK przepisów, które są już w konstytucji lub regulaminie Sejmu. "Chodzi o uporządkowanie ustawy poprzez eliminację ustawowych powtórzeń przepisów zawartych w konstytucji oraz usunięcie przepisów wykonanych lub bezprzedmiotowych, usunięcie rozwiązań konkurencyjnych między ustawą a regulaminem Sejmu, a także dopasowanie rozwiązań prawnych do zamierzeń programowych większości parlamentarnej. Dodatkowo eliminuje się przepisy uznane przez projektodawcę za naruszające zasady równości, czy społecznie nieuzasadnione" - napisano w uzasadnieniu.

Zaproponowano m.in. usunięcie z ustawy o TK przepisów stanowiących, że w skład Trybunału wchodzi 15 sędziów i że ponowny wybór do Trybunału jest niedopuszczalny. PiS chce też usunąć przepis, zgodnie z którym sędzia TK w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i podlega tylko konstytucji.

O tym, że TK składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą, stanowi konstytucja. Jej przepisy mówią też, że ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny, a także że sędziowie TK w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji.

W ustawie zasadniczej zapisano też, że sędziowie w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. PiS proponuje wykreślenie analogicznego zapisu z ustawy o TK.

Jak napisano w uzasadnieniu, przepisy te "powtarzają konstytucję, i dlatego są zbędne, jak i sprzeczne z zasadą poprawnej legislacji".

Natomiast jako konkurencyjne dla regulaminu Sejmu, bo "wprowadzają sprzeczność oraz ingerują w autonomię Sejmu w zakresie wyboru sędziów Trybunału", zaproponowano wykreślenie z ustawy przepisów określających tryb wyboru sędziów Trybunału.

Projekt otwiera też drogę do przeniesienia Trybunału poza Warszawę, bowiem przewiduje wykreślenie przepisu stanowiącego, że jego siedziba znajduje się w stolicy. Nie sprecyzowano jednak, gdzie siedziba Trybunału miałaby się znaleźć. W uzasadnieniu zapowiedziano jedynie, że "stosowne rozwiązanie zostanie zaproponowane w nowej ustawie o TK".

Reklama


Źródło:PAP

Polecane

Reklama

 • Letopis(2015-12-16 08:20) Odpowiedz 3023

  ręce opadają...., aż strach wstać rano z łóżka, bo nie wiadomo co w nocy wymyśli...

 • Ted(2015-12-16 08:52) Odpowiedz 2820

  To kolejny krok pisu do dyktatury.

  Pokaż odpowiedzi (2)
 • thrrth(2015-12-16 08:23) Odpowiedz 267

  hehe, komuś się coś pomyliło, sąd nie może orzekać większością 2/3 głosów, bo musi wydać orzeczenie, a jak głosy się rozłożą 6 do 7 to co? to nie sejm.

 • jorry123(2015-12-16 07:31) Odpowiedz 2532

  najwyższy czas, odpolitycznić tę instytucję....

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • Tk(2015-12-16 09:30) Odpowiedz 237

  Przewrót w wykonaniu reprezentantów 30% głosujących idzie w najlepsze - ciekawe jak długo pozostałe 70% Polaków będzie się temu bezczynnie przyglądać...

 • krol(2015-12-16 08:57) Odpowiedz 2221

  Najlepszym wyjściem dla Polakow byłaby likwidacja tego komunistycznego twora pod nazwą Trybunał Konstytucyjny.Konstytucyjność i obiektywizm gwiazdora rzeplińskiego i jego kolesi z SB i WSI poznaliśmy już przy złodziejstwie waloryzacyjnym - 2012,przy odbieraniu połowy zasiłku pogrzebowego,przy podnoszeniu wieku emerytalnego,przy okradaniu Polaków z pieniędzy zgromadzonych w OFE. Swoja drogą bardzo interesuje mnie gdzie w Konstytudcji jest zapis o legalności okradania i OFE ? Przecież komuchy pisząc konstytucje nie mieli pojęcia o OFE. Najlepszym wyjsciem dla Polski,która posiada Sąd Najwyższy jest likwidacja tego twora stworzonego do obrony praw komuszych i blokowania naprawy Polski.

 • Ted(2015-12-16 08:58) Odpowiedz 2211

  Te zmiany sparaliżują działalność TK . Jeśli 3 sędziów zachoruje to TK nie może orzekać. Ta ustawa to szkodnik wydumany przez szkodników politycznych.

 • logik(2015-12-16 08:53) Odpowiedz 228

  rozgonić czerwoną swołocz, uzurpatorów władz nad władzą, a resztę poddać dekomunizacji

 • bolo(2015-12-16 10:16) Odpowiedz 1213

  Haha szczujnia widze na pelnych obrotach. Mam nadzieje ze nastepnym krokiem bedzie ukrucenie dzialalnosci niemieckich gazet w Polsce.

 • robotnica(2015-12-16 09:52) Odpowiedz 1111

  na siedzibę TK proponuję budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej na jakiejś wsi, zlikwidowanej przez Platformę Obywatelską. Biuro dla prezesa TK pokoik na poddaszu tej szkoły, szybko zrezygnuje z tej funkcji

 • obiektywny(2015-12-16 14:28) Odpowiedz 95

  a dlaczego w dalszym ciągu członkowie Trybunału będą mieli prawo do prowadzenia zajęć na uniwersytecie? Każdy członek TK winien skoncentrować się wyłącznie na pracy w trybunale a nie ganiać po swoich uczelniach, prowadzić wykłady i egzaminować studentów. Uposażenie członków TK jest bardzo wysokie, nawet jak na polskie realia, nie trzeba dodatkowo dorabiać sobie na uniwersytecie, znam pewną osobę w TK, która więcej godzin poświęcała na pracy uniwersyteckie niż w samym trybunale. Nie dziwmy się później, że na rozpatrzenie sprawy w TK czeka się nawet dwa lata. Widać pęd za pieniędzmi dosięga nawet tych, którzy i tak nieźle zarabiają.

 • prawnik...(2015-12-16 11:15) Odpowiedz 86

  kaczynski ma racje gdzie sa swiadczenia pielegnacyjne co obiecal trybunal rozgonic leni.

 • Inspektor Prezesów(2015-12-16 15:18) Odpowiedz 84

  .............POmyleńcy ze Złotym Cielcem stworzonym przez TVN bili piane czyniąc temu złotemu POsągowi Pietru kryptoreklame a tysiące POdobnych ich wspierali. . I usłyszałem kwik Podobny do brzmienia Świń odrywanych od koryta, J uz Bronek Komor oświadczył, że wybór 5 sędziów przez poprzednią kadencje to był błąd POlityczny !! przed którym Was przestrzegał. Wielu już w Niego uwierzyło ,czy mają w tym interes -stanowiska ,odprawy, wpływy. Tylko kim i czym cuchnie ten POsąg.

  Pokaż odpowiedzi (2)
 • ewer(2015-12-16 12:51) Odpowiedz 77

  Problem TK można rozwiązać w prosty sposób - trzeba wprowadzić zasadę, że jeśli w ciągu 30 dni skład TK nie zostanie definitywnie ustalony i TK nie jest w stanie funkcjonować, to Prezydent RP rozwiązuje TK i wybiera się nowych sędziów. Podobna zasada juz funkcjonuje w polskim prawie w przypadku parlamentu - jeśli parlament nie jest w stanie wyłonić rządu w okreslonym czasie mamy nowe wybory, żeby uniknąć paraliżu państwa. Niech Rząd wprowadza prędzej podatki dla sklepów i banków to Petru zobaczy, ze już nie polobbuje i odstąpi.Jeszcze zweryfikować ten podatek co nie ogłoszono w dzienniku ustaw do końca tamtego roku i winnych nie było ile Polska straciła.

 • Kecaj(2015-12-16 10:35) Odpowiedz 71

  Czy prawo może działać wstecz ? Mam wątpliwość.

 • Nieposortowany(2015-12-16 10:48) Odpowiedz 51

  Wydawanie orzeczeń większością 2/3 głosów? Czy ktoś mógłby wytłumaczyć jak to widzi w praktyce? Jakie będzie orzeczenie w przypadku rozkładu głosów np. 6 do 7? Umorzenie postępowania z uwagi na brak wymaganej większości do rozstrzygnięcia? Czy co? Jeżeli 3 sędziów będzie decydowało o wyłączeniu sędziego, to nie mogą oni być w składzie merytorycznym!!! Jeżeli zajdzie więc potrzeba rozstrzygnięcia o wyłączenia chociażby jednego sędziego to odpada minimum 3 sędziów (nawet gdyby do wyłączenia nie doszło). To oznacza, że pełny skład 15 osobowego trybunału nie powinien mieć więcej jak 11 sędziów (w składach orzekających liczba sędziów powinna być nieparzysta!). Daje to jednak tylko margines do wyłączenia jednego sędziego! Ludzie lepszego sortu - koła nie da się wymyślić na nowo!

 • ewer(2015-12-16 12:52) Odpowiedz 58

  Polaku !!! Problem TK można rozwiązać w prosty sposób - trzeba wprowadzić zasadę, że jeśli w ciągu 30 dni skład TK nie zostanie definitywnie ustalony i TK nie jest w stanie funkcjonować, to Prezydent RP rozwiązuje TK i wybiera się nowych sędziów. Podobna zasada juz funkcjonuje w polskim prawie w przypadku parlamentu - jeśli parlament nie jest w stanie wyłonić rządu w okreslonym czasie mamy nowe wybory, żeby uniknąć paraliżu państwa. Niech Rząd wprowadza prędzej podatki dla sklepów i banków to Petru zobaczy, ze już nie polobbuje i odstąpi.Jeszcze zweryfikować ten podatek co nie ogłoszono w dzienniku ustaw do końca tamtego roku i winnych nie było ile Polska straciła.

 • Nieposortowany(2015-12-16 10:48) Odpowiedz 32

  Wydawanie orzeczeń większością 2/3 głosów? Czy ktoś mógłby wytłumaczyć jak to widzi w praktyce? Jakie będzie orzeczenie w przypadku rozkładu głosów np. 6 do 7? Umorzenie postępowania z uwagi na brak wymaganej większości do rozstrzygnięcia? Czy co? Jeżeli 3 sędziów będzie decydowało o wyłączeniu sędziego, to nie mogą oni być w składzie merytorycznym!!! Jeżeli zajdzie więc potrzeba rozstrzygnięcia o wyłączenia chociażby jednego sędziego to odpada minimum 3 sędziów (nawet gdyby do wyłączenia nie doszło). To oznacza, że pełny skład 15 osobowego trybunału nie powinien mieć więcej jak 11 sędziów (w składach orzekających liczba sędziów powinna być nieparzysta!). Daje to jednak tylko margines do wyłączenia jednego sędziego! Ludzie lepszego sortu - koła nie da się wymyśleć na nowo!

 • Gabi(2015-12-16 16:18) Odpowiedz 24

  Polska i Polacy mają wiele problemów wynikających z tego co pozostało po czasach komunistycznych , dla PO i tego PO w nowym obliczu p. Petru najważniejsze jest aby ograniczyć możliwość zmian celem doprowadzenia do normalności. Przecież ci co kosztem ludzi bezpośrednio pracujących (niewolników) mają się dobrze nie chcą zmian , dlatego bronią TK i zmuszają Rząd I Parlament do zajmowania się ich " jazgotem". Nie możemy pozwolić aby zatrzymano zmiany, które pozwolą godnie żyć wszystkim Polakom.

 • StAAbrA(2015-12-16 21:45) Odpowiedz 02

  Trybunał kopulacyjny d/s dymania Polski i Polaków - do Ustrzyk Dolnych . Niech idą na grzyby . Michnik , jakby co , to dojedzie . A i do Zaleszczyk - rzut mycką , pardon , beretem .

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Prawo na co dzień

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama