VAT

Sprzedaż własnych wierzytelności nie może być traktowana jak usługa objęta przepisami VAT, jeżeli została wykonana przez podatnika, który nie prowadzi działalności w zakresie profesjonalnego obrotu wierzytelnościami.

WSA WARSZAWA SYGN. AKT III SA/Wa 2869/06

PODWÓJNE OPODATKOWANIE

Udzielenie licencji na korzystanie z programu komputerowego jest formą korzystania z praw autorskich. W związku z powyższym, zagraniczny licencjodawca, który udziela podmiotowi polskiemu licencji na korzystanie z programu komputerowego i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie - osiąga przychody z praw autorskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W efekcie, jeżeli między Polską i krajem licencjodawcy nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, polski licencjobiorca obowiązany jest pobrać i uiścić 20-proc. podatek „u źródła”.

NSA SYGN. AKT II FSK 745/06

PRAWO CYWILNE

Postanowienie umowy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci ustalające coroczny wskaźnik wzrostu nominalnej sumy ubezpieczenia i jednocześnie zastrzegające możliwość zmiany ustalonego wskaźnika, nie może być uznane za niedozwolone tylko w części dotyczącej zmiany określonego wskaźnika wzrostu (art. 3851 par. 1 i 2 k.c.).

SN SYGN. AKT III CZP 62/07

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, powstałego wskutek czynności syndyka określonych w art. 204 par. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. nr 118, poz. 512 z późn. zm.), są zaspokajane z masy upadłości w kolejności wskazanej w art. 204 par. 1 pkt 7 prawa upadłościowego.

SN SYGN. AKT III CZP 64/07

DYWIDENDA

Sąd zasadniczo nie zajmuje się kontrolą polityki ekonomicznej spółki. Gdy jednak bada zasadność zaskarżonych uchwał, np. o niewypłacaniu dywidendy, może weryfikować trafność konkretnych inwestycji. W takich sytuacjach bada także, czy nie było lepszych form inwestowania.

S. APEL. WARSZAWA SYGN. AKT I ACa 339/07

UBEZPIECZENIA

Wprawdzie zasadą jest, w świetle art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), że prezes zarządu powinien legitymować się znajomością języka polskiego, jednakże przesłanka dla odstąpienia od wspomnianego wymogu wcale nie jest oparta na kryterium wyjątku, lecz - co wymaga podkreślenia - na braku przeciwwskazań ze względów nadzoru ostrożnościowego.

Przy rozpoznawaniu wniosku o odstąpienie od wymogu znajomości języka polskiego bierze się pod uwagę również zakres działalności zakładu ubezpieczeń. Niewątpliwie jednym z istotnych kryteriów może być tutaj wielkość udziału w rynku zakładu ubezpieczeń. Surowsze kryteria powinny być stosowane wobec prezesów zarządu zakładów ubezpieczeń o znaczącym udziale w rynku. Trudno zaś za taki podmiot uznać stronę, jeżeli jej udział w rynku nie przekracza 2 proc.

WSA WARSZAWA SYGN. AKT VI SA/Wa 323/06

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Skoro sąd I instancji nie doręczył organowi administracji publicznej odpisu wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, to fakt ten nie pozwala temu organowi na ustosunkowanie się do wniosku o wstrzymanie wykonania tejże decyzji przed jego rozpatrzeniem przez sąd I instancji, a tym samym uzasadnia uchylenie postanowienia w tym przedmiocie, stosownie do art. 185 par. 1 w związku z art. 197 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

NSA SYGN. AKT I OZ 1621/06