Autorami skarg byli właściciele działek sąsiadujących z nieruchomością, na której wzniesiony został budynek gospodarczo-garażowy. W ich opinii doszło do nielegalnej zmiany jego użytkowania. Wbrew bowiem przepisom budynek nie tylko służył gospodarstwu domowemu, ale pełnił również funkcję warsztatu, z którego usług korzystały podmioty trzecie.

Po oględzinach oba urzędy uznały jednak, że do zmiany sposobu użytkowania budynku nie doszło. W ich opinii o takiej zmianie można by było mówić, gdyby modyfikacji uległy parametry bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno–sanitarne czy ochrony środowiska. W tym przypadku takie zmiany natomiast nie nastąpiły. Dodatkowo WINB podnosił, że na posesji inwestora nie ma żadnego szyldu czy reklamy sugerującej wykonywanie działalności usługowej.

Rozpoznający sprawę WSA z obiema tezami przedstawionymi przez organy nadzoru nie potrafił się zgodzić. Skład orzekający, uchylając zaskarżone decyzje, wskazał, że zgodnie z przepisami w budynku gospodarczo-garażowym można jedynie przechowywać samochody osobowe i inne materiały, które służą mieszkańcom budynku mieszkalnego, oraz wykonywać prace warsztatowe niezawodowe, w tym niezawodową, bieżącą obsługę samochodów osobowych przetrzymywanych w garażu.

„Jakiekolwiek czynności związane z obsługą samochodów niebędących osobowymi czy prace warsztatowe wykraczające poza zakres potrzeb mieszkańców budynku mieszkalnego, będą przejawem podjęcia w budynku działalności zmieniającej normatywne przeznaczenie budynku garażowo-gospodarczego” – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

W opinii sędziów WSA bez znaczenia dla uznania, że zmieniony został sposób użytkowania budynku, jest to, czy inwestor zgłosił we właściwym urzędzie prowadzenie działalności gospodarczej.

„Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). (...) Każdego zatem rodzaju działalność zmieniająca pierwotną funkcję (przeznaczenie) obiektu budowlanego będzie przejawem zmiany sposobu jego użytkowania” – akcentował skład orzekający, któremu przewodniczyła sędzia Elżbieta Trykoszko.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Białymstoku z 18 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 895/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia