Prezesi sądów okręgowych oraz rejonowych muszą przedstawić zapotrzebowanie na ławników do końca maja. Z końcem czerwca natomiast upływa termin zgłaszania kandydatów.

Zdaniem sędziego Bogusława Tocickiego, rzecznika prasowego sądu okręgowego we Wrocławiu ławnicy są potrzebni i pomagają młody sędziom sądów rejonowych w podejmowaniu właściwych decyzji.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Przyszły ławnik musi być nieskazitelnego charakteru. Dodatkowo kandydat powinien mieć ukończone 30 lat i pracować lub mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Ustawa stawia również wymagania co do wykształcenia kandydata, które musi być co najmniej średnie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych. Może ich zgłosić też 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Zdaniem Andrzej Żelezika, przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie zainteresowanie nowym naborem na ławników jest duże.

- Codziennie odbierane są wzory kart potrzebnych do zgłoszenia kandydata - wyjaśnia Andrzej Żelezik.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie o stanie zdrowia.

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

30 maja upływa termin dla prezesów sądów okręgowych i rejonowych na zgłoszenie zapotrzebowania radom gmin na ławników

30 czerwca upływa termin na zgłaszanie kandydatów na ławników

31 października rady gmin muszą wybrać nowych ławników

ŁUKASZ SOBIECH

lukasz.sobiech@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. nr 50, poz. 370).