Tegoroczni absolwenci wydziałów prawa, osoby, które ukończyły studia prawnicze w poprzednich latach i uzyskały tytuł magistra lub ukończyły zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce, mogą 30 czerwca 2007 r. przystąpić do konkursowego egzaminu na aplikację adwokacką. Egzamin odbywa się w tym samym terminie w całym kraju. Wszyscy, którzy ukończą go z wynikiem pozytywnym, będą mogli ubiegać się do 1 września 2007 r. o wpis na listę aplikantów.

Jakie dokumenty złożyć

Aby przystąpić do egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką, należy złożyć:

 •  wniosek o dopuszczenie do tego egzaminu
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • zdjęcia (dwa)
 • oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra albo ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, która została wydana nie wcześniej niż miesiąc przed jej złożeniem
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w kwocie 468 zł.

Dokumenty należy złożyć najpóźniej 45 dni przed terminem egzaminu konkursowego. W 2007 roku składa się je najpóźniej 16 maja 2007 r.

Tegoroczni absolwenci mogą w ostatnim dniu składania zgłoszenia (czyli 16 maja 2007 r.) nie otrzymać jeszcze dyplomu oraz nie mieć zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego, do zgłoszenia powinni wówczas dołączyć zaświadczenie z uczelni o tym, że:

 • zdały wszystkie egzaminy
 • odbyły wszystkie praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz mają już wyznaczony termin egzaminu magisterskiego.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ocenia, czy poszczególni kandydaci, którzy złożyli zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami, mają prawo przystąpić do egzaminu konkursowego. Takiej oceny powinien dokonać najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu konkursowego. Wzywa ich do uzupełnienia braków, a jeśli zgłoszenie zostało złożone po terminie odmawia dopuszczenia kandydata do udziału w egzaminie. Od tej decyzji kandydat może odwołać się do ministra sprawiedliwości.

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl wynika, że dopuszczenie do egzaminu konkursowego kandydatów, którzy złożyli takie zaświadczenie, zależy wyłącznie od decyzji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Ma on bowiem prawo wezwać kandydata, aby uzupełnił braki w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu konkursowego zawiadamia zakwalifikowanego do egzaminu kandydata o terminie i miejscu egzaminu. Zawiadomienie przesyłane jest listem poleconym za poświadczeniem odbioru.

Katalog wymienionych dokumentów jest zamknięty i Okręgowa Rada Adwokacka nie może od kandydatów na aplikację adwokacką, którzy składają zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego, wymagać jeszcze jakichś innych dodatkowych dokumentów (np. rekomendacji udzielonej przez czynnych zawodowo adwokatów).

Zgłoszenie wraz z dokumentami kandydat powinien złożyć w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej, na terenie której chciałby odbywać aplikację. Pracownicy biura muszą przyjąć nawet niepełną dokumentację, ponieważ nie mają prawa oceniać uprawnień kandydata do tego, czy może przystąpić do egzaminu na aplikację. Kompetencje w zakresie oceny uprawnień ma jedynie przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.

Opłata za egzamin

Opłata za udział w egzaminie konkursowym na aplikację adwokacką w 2007 roku wynosi 468 zł. Jest ona równa 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2004 r. nr 200, poz. 1679 oraz Dz.U. z 2005 r. nr 157, poz. 1314), które obowiązuje w roku przeprowadzenia egzaminu. W każdym roku kalendarzowym wysokość tej opłaty będzie inna.

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim, nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem - opłata za konkurs na aplikację adwokacką.

Ważne! Osoby, które z egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką uzyskają wynik pozytywny, muszą wpisać się na listę aplikantów. Procedura wpisu trwa trzy miesiące.

Jak zdać egzamin

Komisję egzaminacyjną powołuje minister sprawiedliwości. W jej skład wchodzi siedmiu członków. Są to: trzej przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy nie mogą być adwokatami, dwaj przedstawiciele delegowani przez Naczelną Radę Adwokacką, jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa, lub w PAN mający co najmniej stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych, który nie może być adwokatem oraz jeden prokurator (co najmniej prokurator prokuratury okręgowej).

Przy egzaminie konkursowym powinno uczestniczyć co najmniej trzech członków komisji.

Jeżeli kandydat nie zgłosi się na egzamin, to wówczas przyjmuje się, że od niego odstąpił, bez względu na to, co spowodowało tę nieobecność.

Podczas egzaminu kandydaci nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa, a także z innej pomocy. Nie mogą też mieć przy sobie urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.

Podczas egzaminu kandydat rozwiązuje test, który następnie sprawdza komisja. Z przebiegu egzaminu sporządzany jest protokół, podpisany przez członków komisji i przesłany ministrowi sprawiedliwości. Wynik egzaminu komisja ustala w drodze uchwały. Ogłasza też wszystkie wyniki egzaminu konkursowego. Od uchwały komisji w sprawie wyniku egzaminu kandydat może odwołać się do ministra sprawiedliwości.

Z kolei minister sprawiedliwości zawiadamia okręgowe rady adwokackie o wynikach egzaminu konkursowego, a listę osób, które uzyskały pozytywny wynik, publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wpis na listę

Osoby, które z egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką uzyskają wynik pozytywny, muszą wpisać się na listę aplikantów. Procedura wpisu trwa trzy miesiące. Aplikację rozpoczną 1 października 2007 r., pod warunkiem że do 1 września 2007 r. złożą wniosek o wpis. Osoby, które w tym terminie nie złożą wniosku o wpis na listę aplikantów, będą musiały przez rok (czyli do 1 października 2008 r.) oczekiwać na rozpoczęcie aplikacji.

Aplikacja trwa trzy lata i sześć miesięcy. Przez co najmniej pół roku odbywa się w sądzie, prokuraturze, kancelarii notarialnej lub innej instytucji publicznej na podstawie skierowania z okręgowej rady adwokackiej. Aplikacja odbywa się pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez dziekana okręgowej rady adwokackiej. Patron może zatrudnić go na podstawie stosunku pracy.

Po odbyciu aplikacji aplikant otrzymuje zaświadczenie z okręgowej rady adwokackiej.

Osoba wpisana na listę aplikantów, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ma prawo do zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych. Za czas zwolnienia zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Odpłatność za aplikację

Aplikacja jest odpłatna. Wysokość opłaty rocznej ustala minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej. Wynosi ona czterokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2004 r. nr 200, poz. 1679 oraz Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 157). Okręgowa Rada Adwokacka może zwolnić aplikanta od ponoszenia opłaty rocznej albo odroczyć jej płatność lub rozłożyć ją na raty.

Po sześciu miesiącach aplikacji aplikant może zastępować adwokata przed sądem rejonowym, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami. Natomiast po półtora roku aplikacji może zastępować go przed innymi sądami z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Stanu.

Po odbyciu aplikacji i uzyskaniu zaświadczenia o jej odbyciu można przystąpić do egzaminu adwokackiego.

PROPONOWANE ZMIANY

W projekcie nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. nr 123, poz. 1058 z późn. zm.) przewidziano, że kandydat ubiegający się o przystąpienie do egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką, który złożył zaświadczenie o zdaniu wszystkich egzaminów, odbyciu praktyk oraz wyznaczeniu terminu egzaminu magisterskiego, zostanie do niego dopuszczony pod warunkiem że siedem dni przed terminem egzaminu wstępnego złoży w siedzibie komisji egzaminacyjnej odpis dyplomu lub zaświadczenia o tym, że zdał egzamin magisterski.

TERMINY

 • do 16 maja 2007 r. osoby ubiegające się o przystąpienie do konkursowego egzaminu na aplikację adwokacką powinny złożyć w siedzibie komisji w okręgowej radzie adwokackiej zgłoszenie wraz z dokumentami i uiścić opłatę za egzamin
 • 14 dni przed egzaminem przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia kandydata o terminie i miejscu egzaminu. Do tego czasu musi go wezwać do uzupełnienia ewentualnych braków w zgłoszeniu
 • 30 czerwca 2007 r. o godz. 11.00 odbędzie się konkursowy egzamin na aplikację adwokacką
 • do 1 września 2007 r. osoby, które uzyskały pozytywny wynik na egzaminie, składają wnioski o wpis na listę aplikantów
 • 1 października 2007 r. rozpoczyna się aplikacja adwokacka

GDZIE SKŁADA SIĘ ZGŁOSZENIA

Kandydaci na aplikantów adwokackich zgłoszenia składają w siedzibie komisji egzaminacyjnej na obszarze okręgowej rady adwokackiej, w której chcieliby odbyć aplikację.

Zgłoszenia przyjmują 24 okręgowe rady adwokackie w:

 • Białymstoku, ul. Przejazd 2A, kod 15-430
 • Bielsku-Białej, ul. Nad Niprem 2/8, kod 43-300
 • Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 5, kod 85-131
 • Częstochowie, ul. J. Dąbrowskiego 12, kod 42-200
 • Gdańsku, ul. Chlebnicka 48/51, kod 80-830
 • Katowicach, ul. Gliwicka 17, kod 40-079
 • Kielcach, ul. F. Chopina 15, kod 25-356
 • Koszalinie, ul. K. Szymanowskiego 14, kod 75-950
 • Krakowie, ul. Stefana Batorego 17, kod 31-135
 • Lublinie, ul. A. Grottgera 7, kod 20-029
 • Łodzi, ul. Piotrkowska 63, kod 90-413
 • Olsztynie, ul. B. Linki 3, kod 10-534
 • Opolu, ul. Damrota 4, kod 45-064
 • Płocku, ul. H. Sienkiewicza 31, kod 09-402
 • Poznaniu, ul. Konopnickiej 15, kod 60-771
 • Radomiu, ul. J. Piłsudskiego 19, kod 26-600
 • Rzeszowie, ul. płk Lisa L. Kuli 7, kod 35-032
 • Siedlcach, ul. bp. Świrskiego 8, kod 08-110
 • Szczecinie, pl. Batorego 3 kod 70-207
 • Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 17, kod 87-100
 • Wałbrzychu, ul. Rynek 5, kod 58-300
 • Warszawie, Al. Ujazdowskie 49, kod 00-536
 • Wrocławiu, ul. Sądowa 4, kod 50-046
 • Zielonej Górze, ul. Pod Filarami 2/9, kod 65-068

MaŁgorzata Piasecka-Sobkiewicz

malgorzata.piasecka@infor.pl

Podstawa prawna

■ Ustawa z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. nr 123, poz. 1058 z późn. zm.).