Absolwent prawa przystąpił do egzaminu na aplikację radcowską i uzyskał 186 punktów. Warunkiem pozytywnego złożenia egzaminu było uzyskanie 190 punktów. Dlatego też komisja egzaminacyjna Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odmówiła mu wpisu. Kandydat nie zgodził się z tak ustalonym wynikiem egzaminu i wniósł odwołanie do ministra sprawiedliwości. Zakwestionował kilkanaście pytań znajdujących się w teście. W jego ocenie udzielone odpowiedzi były poprawne, tylko zostały błędnie zakwalifikowane przez komisję jako nieprawidłowe. Co do dwóch pytań podniósł zarzut, że wykraczają poza ustawowy zakres egzaminu. Zdaniem Jakuba G. takie sformułowanie pytań narusza art. 339 i 3310 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Z 2007 r. Nr 25, poz. 162).

Minister nie podzielił stanowiska kandydata i utrzymał w mocy uchwałę komisji. Jakub G. zaskarżył decyzję ministra w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Podniósł zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego. W szczególności zwrócił uwagę na art. 339 ustawy o radcach prawnych. Przepis ten nie wymaga udzielania odpowiedzi tylko w oparciu o dane zawarte w pytaniu, jak to przyjął minister sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, zdaniem skarżącego prawidłowe odpowiedzi powinny być udzielane w oparciu o dodatkowe założenia poczynione przez kandydata. Jakub G. zarzucił organowi, że nie wyjaśnił, dlaczego odpowiadając na niektóre pytania, należy kierować się przepisami ustawy wskazanej w pytaniu nie biorąc pod uwagę przepisów innych aktów normatywnych odnoszących się do tego samego stanu faktycznego. Kandydat może bowiem udzielić odpowiedzi zgodnie ze stanem prawnym, ale nie z wolą układającego pytania.

W odpowiedzi na skargę minister podniósł, że zakwestionowane pytania nie zostały zrozumiane przez Jakuba G. Dlatego udzielone przez niego odpowiedzi są błędne.

WSA oddalił skargę. Sąd wskazał, że jego rola sprowadza się do kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji. W tej konkretnej sprawie, zdaniem sądu, nie można postawić ministrowi zarzutu naruszenia przepisów prawa materialnego i proceduralnego. Organ odniósł się bowiem do każdego z zarzutów podniesionych przez skarżącego. Wykazał też, że pytania testowe zostały prawidłowo sformułowane przez komisję egzaminacyjną. Na potwierdzenie przedstawił wyczerpującą analizę pytań i odpowiedzi.

Sygn. akt VI SA Wa/ 305/07

ANNA DYRDOWSKA

anna.dyrdowska@infor.pl