– Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań tzw. budownictwa kubaturowego do ustaw dotyczących prawa budowlanego oraz ustaw związanych z procesem realizacji inwestycji. Należy wykorzystać doświadczenia innych krajów, takich jak Niemcy, Wielka Brytania, w których wprowadzono system oddzielenia rejonów zabudowy mieszkalnej od terenów przemysłowych i rekreacyjnych. To pozwala inwestorom planować zakup terenów pod inwestycje bez ryzyka uzależnienia od samowoli urzędniczej. W ustawie o planowaniu przestrzennym należy wprowadzić obowiązek planowania wielopasmowych śródmiejskich arterii przelotowych i wielostopniowych obwodnic, z perspektywą sukcesywnej realizacji ich w okresach 5, 10 i 20 lat, aby wyłączyć te tereny od realizacji na nich inwestycji o charakterze zabudowy trwałej.
■ Osoby kupujące mieszkania narzekają na niejasność przepisów. A jak je oceniają deweloperzy?
– Deweloperzy czekają na nowelizację ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, tak aby decyzje o warunkach zabudowy (WZZiT) były wydawane na podstawie studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, które znajdują się w gminach i miastach. Taka zmiana pozwoli na istotne zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje. Ustabilizowania wymaga również prawo podatkowe. Konieczne jest ostateczne wyjaśnienie stawki podatku VAT, który w ostatnich latach stanowiła źródło poważnych napięć na rynku i utrudniała proces inwestycyjny. Deweloperzy twierdzą, że poradzą sobie sami na rynku, wymagają jedynie od ustawodawców stworzenia jasnych reguł gry, udoskonalenia i ustabilizowania norm prawnych.
■ Wiele firm zajmujących się obrotem nieruchomościami oprócz tego, że zatrudnia własnych prawników, to jeszcze korzysta z pomocy kancelarii prawnych. Dlaczego?
– Realizacja procesów inwestycyjnych natrafia na konieczność wyjaśnienia dużej liczby różnego rodzaju zawiłości związanych m.in. ze statusem prawnym terenów, stanem ich obciążeń hipotecznych, rodzajem udzielonych na tych terenach w uprzednich okresach praw służebności, co wymaga żmudnych i czasochłonnych badań i analiz. Niezależnie od powyższych spraw, strony zawierające umowy kupna-sprzedaży często wykorzystują luki prawne w tych umowach dla uzyskania nieuzasadnionych korzyści. Dotyczy to nie tylko deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych, ale przede wszystkim osób kupujących mieszkania. Osoby te usiłują niejednokrotnie wykorzystać drobne usterki dla uzyskania znacznych dyskontów czy też odszkodowań. Dlatego dla bezpieczeństwa obu stron celowe jest, aby w procesie obrotu nieruchomości uczestniczyły kancelarie prawne.