SENTENCJA

Artykuł 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustanawia tylko dolną granicę dotacji, a art. 80 ust. 4 pozwala na inne ustalenie sposobu udzielania dotacji, byleby została zachowana dolna granica dotacji określona w art. 80 ust. 2.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 26 listopada 2006 r.

SYGN. AKT I SA/Rz 242/04

STAN FAKTYCZNY

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie swoją uchwałą stwierdziło nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne przedszkolom publicznym. Uchwała rady miasta stwierdzała bowiem, że w przypadku nieprowadzenia przez gminę przedszkola publicznego wysokość dotacji, z wyjątkiem dotacji na uczniów niepełnosprawnych, ustala się w kwocie przewidywanych wydatków bieżących na jednego ucznia, ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych na obszarze gminy w roku poprzedzającym rok budżetowy. Jednocześnie zgodnie z tą uchwałą zmiana w ustawie budżetowej prognozowanych średniorocznych wskaźników stanowiła podstawę zmniejszenia lub zwiększenia w ciągu roku budżetowego dotacji przewidzianej na jednego ucznia przedszkola publicznego. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej sposób określenia dotacji dla przedszkola publicznego określonego w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty został ściśle wyrażony w art. 80 ust. 2, zgodnie z którym przedszkola takie otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. Rada gminy nie zgodziła się z argumentacją Regionalnej Izby Obrachunkowej i na jej uchwałę złożyła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w Rzeszowie.

UZASADNIENIE

Zdaniem wojewódzkiego sądu administracyjnego art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty stanowi, że organ jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji. Gdyby przyjąć, że art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty ustanawia sztywną zasadę sposobu określania dotacji dla przedszkoli publicznych, od której nie ma odstępstw, to przepis art. 80 ust. 4 byłby nieracjonalny i zbędny. Zdaniem sądu tak jednak nie jest, gdyż skoro ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie art. 80 ust. 4 do ustawy o systemie oświaty, to należy uznać, że 80 ust. 2 ustanawia tylko dolną granicę dotacji, a art. 80 ust. 4 pozwala na inne ustalenie sposobu udzielania dotacji. Konieczne jest jednak, aby gmina, ustalając inne zasady udzielenia dotacji, zachowała jej dolną granicę określoną w art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

ARKADIUSZ JARASZEK, ADAM MAKOSZ

OPINIA

Gmina nie powinna w przypadku niepublicznych placówek oświatowych być wyłącznie pośrednikiem w przekazywaniu wyliczonych przez organ państwa dotacji.

Możliwość realizowania przez gminy polityki oświatowej wymaga elastyczności. Wyrok oznacza, że ustawa określa minimum wysokości dotacji, a Rada Gminy może decydować o jej zwiększeniu i przeprowadzić korzystne dla mieszkańców przekształcenia w sferze usług edukacyjno-wychowawczych. Przeciwnie - utrzymanie zasady sztywnych kwot prowadziłoby w efekcie do niesprawiedliwej społecznie stagnacji: gorsze publiczne przedszkola dla ogółu; droższe, niepubliczne dla elity. Taki model już na wstępnie różnicuje szanse dzieci na zdobycie lepszego wykształcenia, a więc w przyszłości lepszych szans startu zawodowego.

JAROSŁAW KAPSA

z Urzędu Miasta w Częstochowie