Z prośbą o postawienie radaru najlepiej zwrócić się do gminy. Ta jednostka samorządu terytorialnego może – rękami własnej straży gminnej – postawić radar przy drodze albo – jeśli straży nie ma – spowodować, by urządzenie zamontowała Inspekcja Transportu Drogowego (ITD). Tylko bowiem dwie instytucje mogą używać stacjonarnych fotoradarów: Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) i straż miejska (gminna). Do niedawna używała ich także policja, ale wszystkie skrytki na fotoradary przejęła od niej ITD. Policja używa teraz jedynie rejestratorów ręcznych.

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym strażnik miejski lub gminny może ustawić fotoradar na obszarze zabudowanym drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej, jednak miejsce kontroli powinna wskazać policja. Strażnicy muszą ulokować się poza jezdnią i poboczem i nie wolno im rozstawić rejestratora w odległości mniejszej niż 500 m od innego fotoradaru, ustawionego przy tej samej drodze i mierzącego prędkość pojazdów nadjeżdżających z tego samego kierunku.

Inspekcja Transportu Drogowego może ustawiać radary także poza terenem zabudowanym, m.in. na krętych odcinkach dróg lub w miejscach, w których prowadzony jest remont nawierzchni. ITD musi jednak wcześniej przeprowadzić analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranym odcinku drogi, uwzględniając skłonność kierowców do niedostosowywania prędkości do warunków ruchu drogowego. Wspiera ją w tym policja.

Z wnioskami o zmiany w organizacji ruchu (np. o ustawienie nowych znaków drogowych), oraz o ustawienie urządzenia kontrolującego prędkość mogą występować zarówno mieszkańcy, samorząd terytorialny (gmina), policja lub zarządca drogi (powiatowej – starostwo).

Wniosek bada komisja, opiniuje komendant lokalnej policji, a zatwierdza zarządca drogi – w przypadku drogi powiatowej – starosta.

Podstawa prawna

Art. 129a, 129b, 129e ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137).

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz.U. z 2011 r. nr 133, poz. 770).