SENTENCJA

Z przekształceniem szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 59 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., mamy do czynienia wówczas, gdy zaistniała taka zmiana organizacyjna, która doprowadziła do rozszerzenia, zwężenia lub wprowadzenia nowego zakresu edukacji danej placówki przy eliminacji częściowej czy całkowitej dotychczasowego zakresu edukacji.

Wyrok WSA w Białymstoku z 22 czerwca 2006 r.

SYGN. AKT II SA/Bk 189/06

STAN FAKTYCZNY

Rada Miejska w S. podjęła uchwałę o przekazaniu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w S. w drodze darowizny na cele naukowe i dydaktyczno-wychowawcze nieruchomości zabudowanej budynkiem internatu i budynkiem dydaktyczno-socjalnym należącej do Zespołu Szkół nr 7 w S. wojewoda stwierdził nieważność powyższej uchwały.

Zdaniem wojewody przekazywane obiekty stanowią integralną część szkoły, a ich darowizna wywołuje skutek w postaci faktycznego przekształcenia placówki. Z przepisów wynika natomiast, iż likwidacja (przekształcenie) szkoły lub placówki może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty oraz ministra do spraw rolnictwa w przypadku szkoły rolniczej. Tymczasem z informacji uzyskanych w toku postępowania nadzorczego wynika, iż decyzja o darowiźnie nie była opiniowana przez żaden z ww. organów.

UZASADNIENIE

Wojewoda, błędnie oceniając stan faktyczny, niewłaściwie zastosował przepisy prawa. Nie można podzielić oceny, iż uchwała rady miejskiej w przedmiocie darowizny nieruchomości wraz z budynkami, należącej do Zespołu Szkół nr 7 w S., spowodowała skutki w postaci przekształcenia tej placówki, co wymagało spełnienia formalności określonych w art. 59 ust. 2 i ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

Stwierdzony przez organ nadzoru wymóg pozytywnej opinii kuratora oświaty oraz ministra do spraw rolnictwa w przypadku szkoły rolniczej odnosi się do likwidacji szkoły i do przekształcenia szkoły lub placówki. Jakkolwiek ustawa o systemie oświaty nie zawiera definicji przekształcenia, to niewątpliwie stosując wykładnię celowościową można uznać, że z przekształceniem szkoły lub placówki mamy do czynienia wówczas, gdy zaistniała taka zmiana organizacyjna, która doprowadziła do rozszerzenia, zwężenia lub wprowadzenia nowego zakresu edukacji danej placówki przy eliminacji częściowej czy całkowitej dotychczasowego zakresu edukacji. Inaczej mówiąc przekształcenie organizacyjne spowodowało zmianę charakteru, stanu prawnego, struktury, formy - nadając inną, nową postać, funkcję i charakter działalności danej placówki. Przykładem przekształcenia szkoły może być podział zespołu szkół i utworzenie w jego ramach dwu (lub kilku) placówek jako samodzielnych podmiotów.

ARKADIUSZ JARASZEK, ADAM MAKOSZ

OPINIA

Orzeczenie stanowi wskazówkę dla organów gmin oraz dla służb nadzorczych, iż postępowanie przy podejmowaniu uchwał musi cechować się skrupulatnością, dokładnością i rzetelnością. Bez zachowania tych żelaznych zasad w obiegu prawnym pozostaje bowiem uchwała, która dokonuje darowizny nieruchomości, która w części nie stanowi własności gminy. Jak wykazał to WSA, wynika to z pośpiechu i nonszalancji proceduralnej. Orzeczenie zawiera ważny komunikat skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego każda zmiana porządku obrad dokonywana w dniu sesji z pośpiesznym zwoływaniem komisji opiniującej dodatkowe materiały może zostać zakwestionowana przez organ nadzoru lub sąd.

ANDRZEJ BIELEWICZ

adwokat