SENTENCJA

Najpierw skarżąca złożyła wniosek o zwrot VAT po śmierci męża jako współprowadząca za jego życia działalność gospodarczą. Potem taki sam wniosek złożyła, ale jako spadkobierca i organ nie mógł uznać, że sprawa została już wcześniej załatwiona.

SYGN. AKT I SA/Ol 184/07

W październiku 2006 r. Aleksandra K. złożyła w urzędzie skarbowym wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zakresie jej odpowiedzialności jako spadkobiercy. Chodziło konkretnie o określenie zwrotu VAT z deklaracji za maj i czerwiec 2003 r. dotyczących jej zmarłego męża.

Organy podatkowe odmówiły wszczęcia postępowania w sprawie. Przypomniały, że wnioskodawczyni występowała już o zwrot VAT wynikającego z deklaracji VAT-7 złożonych za te miesiące. Decyzje odmowne są ostateczne, a ponowne wszczęcie postępowania w tej samej sprawie nie jest możliwe.

Aleksandra K. złożyła skargę do sądu administracyjnego.

W wyroku sąd stwierdził, że faktycznie sprawa zwrotu podatku była już rozpatrywana. Jednak zauważył, że uprzednio skarżąca działała po śmierci męża nie jako spadkobierczyni, lecz jako współprowadząca za jego życia działalność gospodarczą. Postępowanie podatkowe w sprawie zwrotu różnicy VAT wykazanego w deklaracji VAT-7 za maj 2003 r. przez podatnika i skorygowanej przez jego żonę zostało umorzone. A sąd odmówił stwierdzenia nieważności decyzji, wskazując, że stanowisko organów podatkowych opierało się na poglądach i interpretacji przepisów prezentowanych w orzecznictwie sądowym.

Jednakże sąd wskazał na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 maja 2007 r. Trybunał uznał, że art. 100 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu od 1 stycznia 2003 r. do 31 sierpnia 2005 r.) był niezgodny z konstytucją. Niezgodność ta dotyczy zakresu, w jakim nie przyznaje on spadkobiercom podatnika VAT prawa do określenia w decyzji podatkowej prawa do zwrotu na ich rzecz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeżeli spadkodawca przed śmiercią nabył prawo do zwrotu podatku i nie złożył stosownej deklaracji.

Nie jest tym samym słuszne stanowisko organów podatkowych, że przed 31 sierpnia 2005 r. nie było podstawy prawnej do zwrotu podatku na rzecz spodkobiercy.

Poprzednie postępowanie nie dotyczyło jednak zwrotu podatku na rzecz spadkobiercy, a zwrotu podatku na rzecz podatnika. Skoro obecny wniosek dotyczy zwrotu podatku na rzecz spadkobiercy, to jest on oparty na innej podstawie faktycznej i prawnej. Nie można zatem twierdzić, że sprawa skarżącej została już wcześniej załatwiona. Nie było więc podstaw do odmowy wszczęcia postępowania podatkowego.

MIROSŁAWA ŁAPIŃSKA

gp@infor.pl