Za nowelizacją bez poprawek głosowało 62 senatorów, jeden był przeciwny, a 27 wstrzymało się od głosu.

W 2011 r. Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za nieprawidłowe wdrożenie do polskiego prawa dyrektyw o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa) oraz o ochronie dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia). Komisja zażądała także od Polski usunięcia wskazanych uchybień.

Pod koniec stycznia br. TS wydał wyrok, w którym orzeczono, że Polska naruszyła postanowienia Dyrektywy Ptasiej. Według Trybunału Polska m.in. nie objęła ochroną wszystkich gatunków ptaków występujących naturalnie w stanie dzikim na europejskim terytorium państw członkowskich.

W marcu 2012 roku nasz kraj przegrał przed TS kolejną sprawę dotyczącą niewłaściwych zasad ochrony przyrody. Tym razem Trybunał uznał, że polskie zasady ochrony gatunkowej są sprzeczne z Dyrektywą Siedliskową.

Znowelizowane przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnych dyrektyw. Jak poinformowano na stronie internetowej Senatu, ustawa wprowadza m.in. definicję "rośliny, zwierzęcia lub grzyba dziko występującego", a także dokonuje zmian w katalogu zakazów dotyczących dziko występujących roślin lub grzybów gatunków objętych ochroną gatunkową oraz w katalogu zakazów dotyczących dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową.