Zmiana jest dostosowaniem polskich regulacji do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009.

– Wprowadzanie do obrotu produktów z fok dozwolone jest w przypadkach, gdy pochodzą one z polowań prowadzonych tradycyjnie przez Eskimosów i inne społeczności autochtoniczne i przyczyniają się do ich utrzymania – zaznacza Monika Jakubiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dodaje, że przywóz produktów z fok jest dozwolony także w przypadkach, gdy ma charakter sporadyczny i składa się wyłącznie z towarów przeznaczonych do użytku osobistego. W innych przypadkach będzie groziła grzywna, a nawet kara aresztu.

Obecnie ustawa przewiduje, że w niektórych przypadkach możliwe jest płoszenie, a nawet zabicie kormorana czy wydry na terenach stawów rybnych. To odstępstwo od zasady ochrony wytknęła Polsce Komisja Europejska.

Zgodnie z projektem będzie to dopuszczalne tylko w wyjątkowych okolicznościach i po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Zmiany dotyczyć też mają prawa łowieckiego. Zgodnie z propozycjami np. szop pracz, jenot czy norka amerykańska jako szkodniki będą mogły być nie tylko chwytane, lecz także zabite.

– Obecnie prawo pozwala na odłów tych drapieżników w pułapki żywołowne, nie wskazuje jednak dalszego sposobu postępowania z nimi – tłumaczy Monika Jakubiak.

Etap legislacyjny
Projekt