Czytelnik pobierał swoją wypłatę w banku. Osoba wypłacająca pieniądze sprawdziła jego tożsamość, ale dodatkowo skserowała dowód osobisty, zanim wypłaciła pieniądze. Czy bank ma prawo kserować dowody osobiste?

Żeby legalnie przetwarzać dane osobowe i je pozyskiwać, należy spełnić jedną z pięciu przesłanek wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Przykładowo dane mogą być pozyskiwane ze względu na istnienie innego, szczególnego wobec ustawy o ochronie danych osobowych, przepisu prawa bądź gdy przetwarzanie konieczne jest do realizacji umowy, której dana osoba jest stroną. Podobnie jest także w sytuacji, gdy pozyskanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Zdaniem generalnego inspektora ochrony danych osobowych samo kserowanie dokumentu, o ile spełniona zostaje przesłanka legalnego przetwarzania danych osobowych, jest czynnością stricte techniczną. Pogląd ten został wyrażony również w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2001 r. (sygn. akt II SA 2869/2000), zgodnie z którym gromadzenie danych poprzez wykonanie kopii dokumentu zawierającego dane osobowe jest kwestią techniczną; posługiwanie się taką czy inną techniką utrwalania tych danych (kopiowanie lub przepisywanie) nie przesądza samo przez się o legalności albo nielegalności tego utrwalania (przetwarzania). Najważniejszy jest bowiem zakres danych, jakie się pozyskuje, który często określony jest w innych niż ustawa o ochronie danych osobowych przepisach prawa, np. w przepisach prawa bankowego.

Tymczasem przepisy prawa bankowego stanowią, że banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych. Dlatego mogą pozyskiwać dane, które zawarte są w dowodach osobistych.

Podstawa prawna

Art. 23 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Art. 112b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.).