Członkowie Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przyjęli w ostatni poniedziałek stanowisko, w którym sprzeciwiają się zapowiadanym przez rząd planom deregulacji – donosi portal Adwokatura.pl.

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych zostało powołane do życia 7 grudnia. Jego celem jest „ustanowienie forum wymiany informacji, doświadczeń oraz płaszczyzny organizacyjnej dla uzgodnień pomiędzy samorządami zawodów zaufania publicznego, zapewniających pełne współdziałanie łódzkich środowisk samorządów zawodowych w sprawach istotnych dla samorządów i ich członków, w przestrzeni publicznej, wobec innych podmiotów władzy publicznej i opinii społecznej poprzez media”.

Spotkanie założycielskie odbyło się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi pod przewodnictwem prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej dr. n. med. Grzegorza Mazura. Koordynatorem został mec. Jarosław Szymański z Okręgowej Izby Adwokackiej.

Jak informuje portal Adwokatura.pl, w swoim stanowisku wyrażonym 12 grudnia sygnatariusze Porozumienia wyrazili chęć rzetelnej, merytorycznej i odpowiedzialnej społecznie debaty z Premierem Donaldem Tuskiem na temat tzw. deregulacji zawodów zaufania społecznego.

– Dostęp do zawodów zaufania publicznego został już otwarty i jako problem społeczny nie istnieje – czytamy w dokumencie. Zdaniem sygnatariuszy łódzkiego porozumienia „istnieją natomiast środowiska polityczne, które nie są zainteresowane utrzymaniem wysokiego profesjonalizmu usług zawodowych, bezpieczeństwem zdrowotnym, majątkowym, prawnym i budowlanym, jak również przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, która jest hamulcem do odnoszenia za wszelką cenę, jedynie wedle skuteczności działania, korzyści materialnych”.

Sygnatariusze zwracają ponadto uwagę, iż uzyskanie uprawnień zawodowych nie może być jedynie wynikiem zdobywania wiedzy czysto teoretycznej, potwierdzonej wyłącznie egzaminem, ale musi opierać się na praktyce i zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Ich zdaniem pozbawienie samorządów zawodów zaufania publicznego możliwości ochrony interesu publicznego doprowadzi do istotnego pogorszenia jakości świadczonych usług zawodowych, zagrażając bezpieczeństwu obywateli naszego państwa.

Obecnie istnieją następujące samorządy zawodów zaufania publicznego:
- adwokatów,
- aptekarzy,
- architektów,
- biegłych rewidentów,
- doradców podatkowych,
- diagnostów laboratoryjnych,
- inżynierów budownictwa,
- komorników,
- kuratorów sądowych,
- lekarzy i lekarzy dentystów,
- lekarzy weterynarii,
- notariuszy,
- pielęgniarek i położnych,
- radców prawnych,
- rzeczników patentowych,
- urbanistów.