Minister finansów będzie teraz mógł bez zgody rządu umarzać wierzytelności zmarłych, którzy nie pozostawili majątku, a także osób prawnych wykreślonych z rejestru i pozbawionych majątku oraz podmiotów, wobec których zakończyło się postępowanie upadłościowe z uwagi na brak środków na koszty postępowania (spółek widm).

– Umorzone będą mogły być wierzytelności bankrutów, wobec których egzekucja wydaje się bezskuteczna – podkreśla Igor Marek, radca prawny w TGC Corporate Lawyers.

Minister finansów może teraz zamienić wierzytelności w całości lub w części na udziały lub akcje dłużnika, jeżeli ten zwrócił już nie mniej niż połowę sumy wszystkich dokonanych na jego rzecz płatności z tytułu poręczenia lub gwarancji. Minister będzie także mógł rozłożyć wierzytelność na raty, gdy dłużnik uiści co najmniej 20 proc. zobowiązania głównego. W przypadku kredytu odnawialnego zaś chodzi o minimum 20 proc. sumy wypłaconych transz.

Transakcja rozkładania na raty odbywa się na podstawie umowy, jaką może zawrzeć minister finansów z kontrahentem fiskusa, który nie jest w stanie spłacać należności.

Podstawa prawna

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części (Dz.U. nr 237, poz. 1407).