– Wprowadzenia rejestru pełnomocnictw w ramach CEIDG od dawna domagali się przedsiębiorcy. Uprości to prowadzenie ich spraw i obniży koszty, zwłaszcza że nawet właściciel małej firmy musi czasem ustanowić pełnomocnika do reprezentowania go w urzędach czy podczas negocjacji z kontrahentami – mówi Agnieszka Durlik-Khouri, ekspert z Krajowej Izby Gospodarczej.

Obecnie pełnomocnictwo udzielane jest na piśmie, a podpis przedsiębiorcy potwierdza notariusz, za co pobiera opłatę w wysokości 20 zł. Natomiast opłatę skarbową w wysokości 17 zł przedsiębiorca musi zapłacić za każdym razem, gdy składa dokument pełnomocnictwa w związku z załatwianiem sprawy w urzędzie. Zamieszczenie pełnomocnictwa w CEIDG stanowić będzie dodatkowy, tańszy sposób ustanowienia go. Wystarczy, że osoba reprezentująca firmę powoła się na wpis w rejestrze i nie będzie musiała za każdym razem przynosić dokumentu na piśmie, a tym samym uiszczać opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

Artykuł 1 pkt 7 ustawy z 13 maja 2011r o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131, poz. 764).