To zobowiązanie (wynikające z art. 86 ust. 3 ustawy PZP) wielu zamawiających utożsamia z koniecznością unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy podana przed otwarciem ofert kwota jest niższa niż cena najkorzystniejszej oferty.

Tymczasem katalog przesłanek obligujących zamawiającego do unieważnienia postępowania został zawarty w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Wskazany artykuł nie zawiera przesłanki skutkującej unieważnieniem postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W katalogu przesłanek skutkujących unieważnieniem postępowania znajduje się zobowiązanie do jego unieważnienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt. 4).

Zatem pomimo pozornego podobieństwa treść art. 86 ust. 2 nie jest tożsama z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4, który zobowiązuje zamawiającego do unieważnienia postępowania.

Zwrot „zamierza przeznaczyć” nie może być zrównany ze zwrotem „może przeznaczyć”.

Należy zauważyć, iż kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie może być niższa niż wartość zamówienia oszacowana z należytą starannością plus podatek od towarów i usług (VAT). Z reguły kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia jest równa lub niewiele wyższa od ustalonej przez zamawiającego wartości zamówienia (z podatkiem VAT).

Natomiast kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, oznacza maksimum możliwości finansowych zamawiającego w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia. Kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia w większości przypadków wynikać będzie np. z planu finansowego zamawiającego.

Za dopuszczalne, w świetle obowiązujących przepisów, uznaje się aby kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia była wyższa od kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zamówienia publicznego.

W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający podał przed otwarciem ofert, ale nie jest ona wyższa od kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, nie ma podstaw prawnych do unieważnienia postępowania.